Title: Použití recyklovaného uhlíkového materiálu pro konstrukci kapacitorů
Other Titles: Application of recycled carbon material for the construction of capacitors
Authors: Kořínek, Radim
Advisor: Vik Robert, Ing. Ph.D.
Referee: Štulík Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32484
Keywords: superkondenzátor;recyklace;odpadní pneumatika;aktivace;aktivovaný uhlík;hydroxid draselný;kapacita;ekvivalentní sériový odpor;svodový proud;samovybíjení;cyklická voltametrie
Keywords in different language: supercapacitor;recycling;waste tire;activation;activated carbon;pottasium hydroxide;capacity;equivalent serial resistance;leakage current;selfdischarge;cyclic voltametry
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá uhlíkovými elektrodovými materiály, vhodnými pro superkondenzátory. V práci je popsán postup přípravy aktivovaných uhlíkových materiálů z recyklovaných odpadních pneumatik a postup přípravy laboratorních elektrochemických kondenzátorů z těchto materiálů. Další část práce popisuje metody vhodné pro vyhodnocování elektrických vlastností elektrochemických kondenzátorů. Poslední část je zaměřena na vyhodnocení výsledků z měření a porovnání námi získaného materiálu s komerčním aktivovaným uhlíkem. Výsledky práce poukazují na perspektivu aktivace recyklovaného uhlíku za pomoci hydroxidu draselného, kde bylo při námi zvoleném postupu dosaženo průměrné měrné kapacity 5,84 F.g-1. U superkondenzátorů s uhlíkovým materiálem získaným touto cestou bylo dosaženo řádově stejných kapacit jako při použití komerčního aktivovaného uhlíku.
Abstract in different language: This Master´s thesis is occupied with the carbon electrode materials that are suitable for supercapacitors. In the thesis, there are described a procedure in preparation of the activated carbon materials from recycled wasted tyres and a procedure in preparation of the laboratory electrochemical capacitors from these materials. The other part of the thesis contains a description of methods suitable for evaluation of the electrical properties of the electrochemical capacitors. The final part of the thesis is focused on the evaluation of results of measurement and on comparison of the obtained material with the commercial activated carbon. The results of the work point out a perspective of activation of a recycled carbon using potassium hydroxide where the average specific capacity of 5,84 F.g-1 was reached. For the supercapacitors with the carbon material obtained this way, it was reached approximately the same capacities while using commercial activated carbon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pouziti recyklovaneho uhlikoveho materialu pro konstrukci kapacitoru.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFView/Open
075046_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,63 kBAdobe PDFView/Open
075046_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,51 kBAdobe PDFView/Open
075046_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.