Title: Stanovení nejistot měření v laboratoři elektromagnetické kompatibility
Other Titles: Determination of measurement uncertainties in EMC laboratory
Authors: Opava, Martin
Advisor: Kubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32486
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;nejistota měření;nejistota typu a;nejistota typu b;kombinovaná nejistota;rozšířená nejistota;nejistota ostatních vlivů;útlum;metrologie;chyba měření
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;measurement uncertainty;uncertainty type a;uncertainty type b;combined uncertainty;extended uncertainty;uncertainty of other influences;attenuation;metrology;measurement error
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku stanovování nejistot měření v laboratoři elektromagnetické kompatibility s ohledem na měření vyzařovaných emisí, které jsou prováděny v částečně bezodrazové komoře na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je podrobně popsána řešená problematika a všechny její části potřebné k realizaci praktické části. V praktické části byly stanoveny nejistoty měření pro dané měřicí řetězce. Aby bylo možné tyto nejistoty spočítat, byla provedena měření útlumu používaných koaxiálních kabelů a měření útlumu zkušebního stanoviště (částečně bezodrazové komory).
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on the issue of determination of measurement uncertainties in the laboratory of electromagnetic compatibility with respect to the measurement of radiated emission performed in an semi-anechoic chamber at the Faculty of electrical Engineering University of West Bohemia. This thesis consists of a theoretical and practical part. In the theoretical part the problematics solved and all their parts necessary for realization of the practical part are described in detail. In the practical part, measurement uncertainties were determined for the given measuring chains. In order to compute these uncertainties, measurement of the attenuation of the coaxial cables used and measurement of the attenuation of the test site (semi-anechoic chamber) were performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opava_DP.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
075049_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,28 kBAdobe PDFView/Open
075049_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,01 kBAdobe PDFView/Open
075049_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce232,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.