Název: Role humoru ve výuce francouzského jazyka
Další názvy: The role of humour at the lessons of French
Autoři: Nováková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Oponent: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32531
Klíčová slova: humor;vývoj humoru;typy humoru;účinky humoru;učebnice francouzštiny;pedagogické listy;jazykové kompetence
Klíčová slova v dalším jazyce: humor;humor development;humor types;effects of humor;french textbooks;pedagogical files;linguistic competencies
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá rolí humoru ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka. Účelem práce je popsat humor obecně, jeho vývoj, typy, účinky, atd. Poté se soustředíme na humor ve výuce francouzského jazyka, historii výzkumů a zkoumáme použití humoru ve třídě studentů francouzštiny. V praktické části autor vyhledává humorné prvky v učebnicích francouzského jazyka a vytváří pedagogické listy, které popisují průběh aktivity rozvíjející konkrétní jazykovou kompetenci.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the role of humor in the teaching of French as a foreign language. The purpose of the work is to describe humor in general, its development, types, effects, etc. Then we focus on humor in French language teaching, research history, and explore the use of humor in the French classroom. In the practical part, the author searches for humorous elements in French language textbooks and creates pedagogical files describing the activity that develops a specific language competence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_novakoj.pdfPlný text práce7,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce247,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce868,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce686,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32531

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.