Title: Didaktické aspekty práce s interaktivními učebnicemi českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Authors: Svobodová, Sandra
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32734
Keywords: interaktivní učebnice;interaktivní výuka;informační a komunikační technologie;nakladatelství fraus
Keywords in different language: interactive textbook;interactive learning;information and communication technologies;fraus publisher
Abstract: Diplomová práce Didaktické aspekty práce s interaktivními učebnicemi českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ se zaměřuje na využití interaktivních učebnic v edukačním procesu. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. Tyto části jsou děleny do dílčích subkapitol. Teoretická část charakterizuje pojem interaktivní výuka a definuje vybrané technologie. Je popsaná problematika implementace technologií do vzdělávacího procesu a v souvislosti s tím je představen tzv. difuzní model, podle kterého lze tyto technologie efektivně začleňovat do vzdělávání. Dále se tato práce věnuje novým formám učebnic, které se využívají prostřednictvím moderních technologií. Tyto učebnice jsou charakterizovány spolu s jejich nadstavbovými prvky. V empirické části jsou navrženy didaktické přípravy tří vyučovacích hodin s jejich možnými alternativami. Stěžejní část tvoří výzkumná sonda, která zjišťuje, jak učitelé českého jazyka pracují s interaktivními učebnicemi ve svých vyučovacích hodinách. Jednotlivé odpovědi jsou interpretovány a zjištěné výsledky slouží k potvrzení či nepotvrzení předem stanovených hypotéz. V závěru jsou shrnuty výstupy diplomové práce.
Abstract in different language: The thesis Didactic aspects of working with interactive schoolbooks of Czech language for secondary school is focused on using interactive schoolbooks in educational process. The thesis is divided into the theoretical and empiric part. These parts are divided into intermediate subchapters. The theoretical part characterizes the term of interactive education and defines chosen technologies. There are also described problems of the technologies implementation into the educational process and in connection with that there is presented the "diffusion model" that allows these technologies to be effectively integrated into education. This thesis continues with new forms of schoolbooks that are used through modern technologies. These schoolbooks are characterized together with their superstructure elements. In the empiric part there are suggested didactic preparations of three lessons with their possible alternatives. The main part consists of a research probe that finds out how teachers of Czech language work with interactive schoolbooks in their lessons. The individual responses are analysed and found results are there to confirm or not confirm predetermined hypothesis. In conclusion, there are summarized results of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svobodova_Diplomova prace.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
svobodova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce31,07 kBAdobe PDFView/Open
svobodova_rohlikova.pdfPosudek oponenta práce35,39 kBAdobe PDFView/Open
svobodova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce211,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.