Title: Vztahy a sociální interakce v MMORPG World of Warcraft
Other Titles: Relationships and Social Interactions in MMORPG World of Warcraft
Authors: Petrušková, Kateřina
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Kalvas, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3274
Keywords: massively multiplayer online role-playing games;počítačové hry;sociální interakce;sociální vztahy;sociální hry;virtuální realita
Keywords in different language: massively multiplayer online role-playing games;computer games;social interactions;social relationships;social games;virtual reality
Abstract: Cílem tohoto textu je odhalit podobu sociálních interakcí a sociálních vztahů uvnitř Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game World of Warcraft. Vzhledem k herním specifikům je World of Warcraft ideálním prostorem pro sledování virtuálních sociálních fenoménu, které jsou diametrálně odlišné od sociálních fenoménů v reálném světě. Tento konkrétní výzkumný prostor je z pohledu sociologie relativně neznámý. Pro dostatečné teoretické ukotvení byly použity klasické sociologické teorie Georga Simela, Pierra Bourdieu a Ervinga Goffmana. Ke sběru dat bylo použito dvou základních metod. Jako primární zdroj informací byly použity polostrukturované rozhovory. Druhým zdrojem pak bylo zúčastněné pozorování v herním světě. Jako výzkumný prostor byly zvoleny české bezplatné herní servery.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to examine the form of social interactions and social relationships in the Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game World of Warcraft. With regard to the game´s specifics is World of Warcraft a proper space for watching virtual social phenomena, which hughly differ from social phenomena in the real world. This particular research environment is relatively unknown from the view of sociology. I used classic socological theories of George Simmel, Pierre Bourdieu and Erving Goffman to provide sufficient theoretical background. There were used two main methods to gather data. As a basic source of infomation, semi-structured interviews were used. The second source was participated observation in the game world. As a space for this research were chosen Czech free game servers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Petruskova.pdfPlný text práce476,96 kBAdobe PDFView/Open
vpbp11_Petruskova.docPosudek vedoucího práce28 kBMicrosoft WordView/Open
Petruskova_OP.docPosudek oponenta práce36,5 kBMicrosoft WordView/Open
petruskova.PDFPrůběh obhajoby práce160,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.