Title: Václav Marek a jeho význam pro československou etnografii
Other Titles: Václav Marek and his importance for the czechoslovak ethnography
Authors: Ovský, Přemysl
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Bahenský František, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32889
Keywords: václav marek;československá etnografie;skandinávská etnologie;socialismus;marxismus-leninismus;sámové;laponsko;studium náboženství;folkloristika;etnogeneze
Keywords in different language: václav marek;czechoslovak ethnography;scandinavian ethnology;socialism;marxism-leninism;sami people;lapland;study of religion;folklorism;ethnogenesis
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na českého etnografa, cestovatele a spisovatele Václava Marka. Cílem této práce bylo představit ucelený obraz Markova celoživotního díla zasazeného do kontextu tehdejší československé cizokrajné etnografie a evropské etnologie. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První částí je Markův životopis včetně Markovy odborné publikační činnosti. Ve druhé části, kterou je dílo Václava Marka, se věnuji přehledu zásadních témat, kterými se Marek ve svých textech zabýval. Třetí částí je zasazení Markova díla do evropského kontextu a poslední částí je zasazení Markova díla do soudobé československé etnografie. Závěr této diplomové práce je pak věnován výsledkům výzkumu, které ukazují, že v rámci československé cizokrajné etnografie se Václav Marek držel metodologie a výzkumných témat definovaných Otakarem Nahodilem a v rámci evropské etnologie navázal Marek na dlouhou etnografickou a folkloristickou skandinávskou tradici, kterou obohatil mimo jiné o nový pohled na postavení žen v sámské společnosti. Pro svoji hlubokou znalost sámské kultury a také kvůli Markově zápalu pro aktivní a neutuchající obranu sámské menšiny si zaslouží své nezpochybnitelné místo nejen v dějinách československé etnografie, ale i evropské etnologie, kde je však doposud neprávem opomíjen.
Abstract in different language: This work presents a comprehensive picture of Marek´s life´s work in the context of the Czechoslovak exotic ethnography and European ethnology. The first part of this work represents Marek´s biography including his professional publishing work. The second part represents the overview of Marek´s essential topics contained in his texts and the last two parts represent Marek´s work set into context of European and Czechoslovak exotic ethnography. The conclusion of this work shows that regarding Czechoslovak ethnography Václav Marek followed the methodology and research topics defined by Otakar Nahodil and regarding European ethnology Marek continued long-standing ethnological and folkloristic Scandinavian tradition, which Marek enriched e.g. by his deep interest in position of Sami´s women in Sami´s society. For his deep knowledge of Sami´s culture and his enthusiasm for active and unflagging defence of Sami´s minority Marek deserves his place in the history of Czechoslovak ethnography and European ethnology where he is still unjustly ignored.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ovsky.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Ovsky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Ovsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce939,8 kBAdobe PDFView/Open
Ovsky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce395,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.