Title: Prezentace romské hudby jako součást vytváření romské tradice
Other Titles: Presentation of Romani Music as Part of the Creation of Romani Tradition
Authors: Procházka, Adam
Advisor: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32952
Keywords: romové;romská hudba;tradice;hudebnost;stereotyp;majorita;minorita
Keywords in different language: roma;romani music;tradition;musicality;stereotype;majority;minority
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá romskou hudební tradicí prezentovanou ve veřejném prostoru. Hlavní témata jsou pozitivní stereotyp, který bere Romy jakožto zdatné hudebníky a důvody stojící za hudebností Romů. První teoretická část zkoumá romskou historii, etnicitu a kulturu. Druhá část se zaměřuje na romskou hudbu a romskou hudebnost. Výzkum byl proveden jakožto terénní výzkum na severu České republiky, a to přesně v Mostě a Obrnicích. Užitými metodami jsou nestrukturované a polo-strukturované rozhovory. Výzkumné otázky jsou: Jak je romská hudebnost prezentována ve veřejném prostoru? A jak je romská hudebnost vysvětlována majoritou a samotnými Romy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Romani music tradition, which is presented in public space. The main themes are positive stereotype that takes Romani as good musicians and reasons of Romani musicality. The first theoretical part examines Romani history, ethnicity and culture and the second part examines Romani music and Romani musicality. The research was conducted as a fieldwork in the north of Czech Republic, exactly in Most and Obrnice. Methods that were used are unstructured interview and semi-structured interview. The research questions are: How is Romani music tradition presented in society? And, how is Romani musicality explained by majority and Roma themselves?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prochazka_BP.pdfPlný text práce576,95 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce363,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.