Title: Zdravý životní styl žáků na ZŠ
Other Titles: Healthy lifestyle school pupils
Authors: Houdová, Václava
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32988
Keywords: zdraví;nemoc;environmentální determinanty;ovzduší;pitná voda;hluk světelné znečištění;životní styl;pohybová aktivita;stravovací návyky spánek;stres;kouření;alkohol;drogy;výchova ke zdraví
Keywords in different language: health;disease;environmental determinants;air;drinking water;noise pollution;lifestyle;physical activity;eating habits sleep;stress;smoking;alcohol;drugs;health education
Abstract: Cílem práce bylo upozornit na zdraví, jako na nejvýznamnější hodnotu člověka a v souvislosti s touto hodnotou poukázat na determinanty ovlivňující zdraví. Teoretická část jednotlivé determinanty vysvětlila a v závěru upozornila na faktor nejvýznamnější, na člověka samotného. To on ovlivňuje stav ovzduší, které dýchá, kvalitu vody, kterou pije, kvalitu potravy, kterou konzumuje. Člověk je ten, kdo je odpovědný nejen za stav svého zdraví, ale i za stav rostlinné a živočišné říše v moderní civilizaci. V praktické části se pokusila upozornit na důležitost výchovy ke zdraví v primárním vzdělávání a zviditelnit rizikové prvky životního stylu mladé generace. Těmi jsou nedostatek pohybu, nedostatečná spánková hygiena, nevhodně trávený volný čas u TV, PC.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to point out human health as the most important human value and at the same time to highlight the factors affecting health. The particular factors, including the most important factor human itself, were described in the theoretical part. It is the humans who affect the environment quality such as the air they breathe, the water they drink and the food they eat. The people are the ones who are responsible not only for the state of their health but also for the state of the plant and animal kingdom in the modern world. In the practical part, the thesis addresses the importance of the health education in the primary education system. The practical part also highlights the risk factors of the young generation life style such as a lack of physical activity, a lack of sleep hygiene or time spent at the TV or PC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdravi_a_jeho_determinanty_se_zamerenim_na_zivotni_styl_zaku_ZS.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Houdova-oponent.pdfPosudek oponenta práce470,37 kBAdobe PDFView/Open
Houdova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce645,06 kBAdobe PDFView/Open
Houdova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce246,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.