Title: Strach a úzkost ve škole
Other Titles: Fear and anxiety at school
Authors: Kalvasová, Kateřina
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32993
Keywords: strach;úzkost;školní fobie;školní úspěch a neúspěch;výkonová motivace
Keywords in different language: keywords: fear;anxiety;school phobia;school success and failure;performance motivation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem strachu a úzkosti ve školním prostředí a s tím související výkonovou motivací žáků. Cílem práce je nastínit problematiku školních strachů a současně zmapovat, do jaké míry jsou žáci základních škol motivováni k výkonu úspěchem a do jaké míry se obávají neúspěchu. Dalším cílem je určit školní výkonovou orientaci tříd. Práce je rozčleněná na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy jako strach, úzkost, fobie, tréma, emoce, zátěž a motivace. Praktická část využívá dotazníků školní výkonové motivace pro žáky i učitele (MV 6 Ž a MV 6 U) ke zjištění výkonové orientace žáků a pohledu učitele na žáka v této problematice. Na základě kvantitativního výzkumu byla vyhodnocována také výkonová tendence celých třídních kolektivů. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že postoj žáka a pohled učitele se od sebe značně liší. Dále bylo zjištěno, že motivovanost tříd je zaměřená převážně na potřebu úspěšného výkonu, nebo se nachází v pásmu průměru.
Abstract in different language: This diploma thesis is to do with the topic of fear and anxiety in school area and performance motivation connected with these. The main aim of the thesis is to outline the problematic of school fears and to map, how much are students of elementary schools motivated to performance by success and how much they fear a failure. Another aim of this thesis is to determine a success orientation of classes. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part delimits elementary terms, such as fear, anxiety, phobia, stage fright, load and motivation. The practical part uses questionnaires of school motivation for students and teachers (MV 6 Ž and MV 6 u) to find out performance orientation of students and the view of teachers of students in this problematic. Based on quantitative research was evaluated also performance tendency of whole class teams. Followed from the results was evaluated that the posture of the student and the view of the teacher differ from each other. It was also discovered that the motivation of students is predominantly based on the need of a success performance or it is found in the average zone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KALVASOVA.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Kalvasova-oponent.pdfPosudek oponenta práce532,03 kBAdobe PDFView/Open
Kalvasova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce68,03 kBAdobe PDFView/Open
Kalvasova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce22,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.