Title: Max Weber a jeho pojetí státu
Other Titles: Max Weber and his conception of state
Authors: Šimíková, Ivana
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Malast, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3308
Keywords: teorie státu;teorie moci;legitimita;legalita;právní systém;stát
Keywords in different language: theory of state;theory of power;legitimacy;legality;system of law;state
Abstract: Bakalářská práce je věnována dílu Maxe Webera v oblasti politické sociologie.Hlavní cíl této práce je poprat a analyzovat Weberovu teorii státu a teorii moci. Weber je autorem teorie panství, teorie legálního panství založené na legitimitě, byrokracii a fyzické síle. Hlavní výzkumná otázka zní, zda je moc moderního státu příčino či následkem jeho existence a fungování. První část práce obsahuje analýzu přístupů k teorii moci a teorii státu. Jsou zde představeny hlavní ideologické přístupy (Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Weber, Foucault, Nozick a Dahl) a komparovány s ohledem na Weberův přístup. Druhá část této práce obsahuje analýzu Weberovy teorie moci a jeho koncept legálního panství moderního státu. První část analýzy zahrnuje analýzu panství, rozdělení jednotlivých druhů panství a jeho nástroje. Druhá část zahrnuje analýzu vztahu legality a legitimity. Třetí část obsahuje závěrečnou syntézu: odpovídá na hlavní výzkumnou otázku. Dochází k závěru, že legální panství moderního státu je důsledkem existence moderního státu, nikoliv jeho příčinou.
Abstract in different language: My bachelor work is devoted to the work of German sociologist Max Weber in the range of political sociology. The main aim of this work is to describe and analyze Weber?s theory of state and theory of power. Weber is an author of the theory of authority, theory of legal authority of a modern state based on legitimacy, bureaucracy and force. The main research question of this work is whether the power of modern state is cause or an effect of the existence of the modern state. The first part of this work contains the analysis of the approaches to the theory of power and theory of state. The main ideological approaches (Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Weber, Foucault, Nozick, and Dahl) are compared with regard to the Weber?s approach. The second part of this work contains an analysis if the Weber?s theory of power and his concept of a legal authority of the modern state. The first part of this analysis includes the analysis of the authority, the division of the type of the authority and its instruments. The second part is devoted to the analysis of the legality and legitimacy relationship. The third part includes a final synthesis: it resolves the main research question. It concludes that the legal authority of the modern state is an effect of the existence of the modern state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simikova_Bakalarska_prace_2011.pdfPlný text práce435,14 kBAdobe PDFView/Open
Simikova_BP_ved_ros.docPosudek vedoucího práce28,5 kBMicrosoft WordView/Open
simikova_op.docxPosudek oponenta práce46,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Simikova.pdfPrůběh obhajoby práce154,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.