Title: Postoje učitelů k nástupu dvouletých dětí do MŠ
Other Titles: Teachers' attitudes towards the arrival of two-year-olds in kindergartens
Authors: Řehořová, Aneta
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33091
Keywords: dvouleté děti;vývojová specifika;historie péče o dvouleté děti;přínosy a rizika;vztah s matkou;mateřská škola
Keywords in different language: two-year-old children;developmental specifics;history of care for two-year-old children;benefits and risks;relationship with mother;kindergarden
Abstract: Bakalářská práce se zabývá otázkou přijetí dvouletých dětí do mateřských škol. Je to velmi řešené téma, ke kterému se vyjadřuje také mnoho psychologů. Ze strany odborníků převažují spíše negativní názory, jsou však i tací, kteří si myslí, že je uvedení dvouletých dětí do mateřských škol bezproblémové a přínosné jak pro děti mladší, tak pro děti starší. V teoretické části je probírána vývojová psychologie batolat, podrobněji analyzovaný první a druhý rok a nahlédnutí do vztahu dítěte a matky. V práci je řešena historie, jak tomu bylo dříve. V další kapitole jsou rozebrána rizika a přínosy faktu, kdy by děti navštěvovaly MŠ. Vyskytují se zde také názory některých psychologů a výzkumů, které se týkají uvedeného tématu. Najdeme zde seznámení s chodem školky, na který by si musely zvyknout dvouleté děti. V praktické části byl vytvořen dotazník, který vyplnilo 382 pedagogů, z toho také dvě studentky oboru Učitelství pro MŠ, kde bylo zkoumáno, zda je práce s takovými dětmi náročná či nikoliv. V závěru se nachází vyhodnocení, zda je mateřská škola pro děti od dvou let vhodnou institucí.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with two-year-old children in the Czech kindergartens. It is a very discussed, which is also expressed by many psychologists. Experts are more likely to have negative opinions, but there are also those who believe that bringing two-year-olds to nursery schools without problems and beneficial to both younger children and children is terrible. In the theoretical part is described developmental psychology of children, more detailed first and second year and knowledge of child and mother relationship. I was also interested in history as it was before. In the next chapter I analyzed the risks and benefits of the fact that children attended the kindergarten. I have also stated the views of some psychologists and scholars who are concerned with the subject. There is also an introduction to the nursery, because many people who do not know how to get involved in kindergarten. In my practical part, I created a questionnaire filled out by 382 teachers, including two students in the field of Teaching for the kindergarden where I was interested in whether the work with such children is difficult or not. In conclusion, it assesses whether a kindergarten for children from two years of age is an appropriate institution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Aneta-Rehorova (2).pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Rehorova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,2 kBAdobe PDFView/Open
Rehorova-oponent.pdfPosudek oponenta práce417,22 kBAdobe PDFView/Open
Rehorova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce20,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.