Title: Policejní násilí v ČR po roce 1993
Other Titles: Police violence in the Czech Republic after 1993
Authors: Bažík, Michal
Advisor: Lupták, Ľubomír
Referee: Behenský, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3310
Keywords: policejní kolektivní násilí;policejní zákroky;Charles Tilly
Keywords in different language: collective police violence;police interventions;Charles Tilly
Abstract: Bakalářská práce pojednává o policejním kolektivním násilí v České republice po roce 1993 do současnosti. Práce je o legitimitě a legalitě v prvcích policejních zákroků, které se při nich objevují a jsou jimi ovlivňovány. V teoretické části vycházím při popisu klasifikace a podoby kolektivního násilí závislé na míře demokracie a schopnosti vládnout z analytického aparátu Charlese Tillyho, který je použit jako teoretický nástroj pro popis a klasifikaci jednotlivých prvků problematiky. V praktické části se práce zabývá analýzou několika nejznámějších případů policejního násilí v období roků 1993 až 2011 a zejména důkladným popisem a rozborem policejního zásahu při akci CzechTek 2005. Při rozboru této policejní akce jsem dospěl k závěru, že při ní došlo k výskytu většiny negativních prvků z teoretického aparátu práce a že se jednalo o neetický nepřiměřený zásah ovlivněný politickými aktéry. Tato akce se tak stala příkladem, jak by policejní zásah vypadat neměl. Zpracovávané období bylo rozděleno na jednotlivé etapy a ty zařazeny podle Tillyho typologie, včetně vyjádření v grafech, kde je ukázáno, jak míra demokracie a míra schopnosti vládnout má vliv na policejní kolektivní násilí.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the collective police violence in the Czech Republic after 1993 to the present. The work is about the legitimacy and legality in the elements of police interventions, in which they appear and are influenced by them. In the theoretical part when describing the classifications and forms of collective violence dependent on the degree of democracy and the ability to rule I come from the analytical apparatus of Charles Tilly, which is used as a theoretical tool for describing and classifying individual elements of the problem. In the practical part the work deals with the analysis of several famous cases of police violence during the years 1993 to 2011 and in particular includes a thorough description and analysis of the police intervention in the event CzechTek 2005. During the analysis of this police action I came to the conclusion that the action included most negative elements of the theoretical apparatus of work and that it was an unethical and disproportionate interference influenced by political actors. This event became an example of an inappropriate police action. The examined period was divided into different stages and those were classified according to Tilly's typology, including the charts, where it is shown how the degree of democracy and ability to rule can influence collective violence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce534,91 kBAdobe PDFView/Open
Bazik_ved.docPosudek vedoucího práce32 kBMicrosoft WordView/Open
Bazik_opo.docPosudek oponenta práce53 kBMicrosoft WordView/Open
Bazik.pdfPrůběh obhajoby práce358,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.