Název: Policejní násilí v ČR po roce 1993
Další názvy: Police violence in the Czech Republic after 1993
Autoři: Bažík, Michal
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3310
Klíčová slova: policejní kolektivní násilí;policejní zákroky;Charles Tilly
Klíčová slova v dalším jazyce: collective police violence;police interventions;Charles Tilly
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o policejním kolektivním násilí v České republice po roce 1993 do současnosti. Práce je o legitimitě a legalitě v prvcích policejních zákroků, které se při nich objevují a jsou jimi ovlivňovány. V teoretické části vycházím při popisu klasifikace a podoby kolektivního násilí závislé na míře demokracie a schopnosti vládnout z analytického aparátu Charlese Tillyho, který je použit jako teoretický nástroj pro popis a klasifikaci jednotlivých prvků problematiky. V praktické části se práce zabývá analýzou několika nejznámějších případů policejního násilí v období roků 1993 až 2011 a zejména důkladným popisem a rozborem policejního zásahu při akci CzechTek 2005. Při rozboru této policejní akce jsem dospěl k závěru, že při ní došlo k výskytu většiny negativních prvků z teoretického aparátu práce a že se jednalo o neetický nepřiměřený zásah ovlivněný politickými aktéry. Tato akce se tak stala příkladem, jak by policejní zásah vypadat neměl. Zpracovávané období bylo rozděleno na jednotlivé etapy a ty zařazeny podle Tillyho typologie, včetně vyjádření v grafech, kde je ukázáno, jak míra demokracie a míra schopnosti vládnout má vliv na policejní kolektivní násilí.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the collective police violence in the Czech Republic after 1993 to the present. The work is about the legitimacy and legality in the elements of police interventions, in which they appear and are influenced by them. In the theoretical part when describing the classifications and forms of collective violence dependent on the degree of democracy and the ability to rule I come from the analytical apparatus of Charles Tilly, which is used as a theoretical tool for describing and classifying individual elements of the problem. In the practical part the work deals with the analysis of several famous cases of police violence during the years 1993 to 2011 and in particular includes a thorough description and analysis of the police intervention in the event CzechTek 2005. During the analysis of this police action I came to the conclusion that the action included most negative elements of the theoretical apparatus of work and that it was an unethical and disproportionate interference influenced by political actors. This event became an example of an inappropriate police action. The examined period was divided into different stages and those were classified according to Tilly's typology, including the charts, where it is shown how the degree of democracy and ability to rule can influence collective violence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce534,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bazik_ved.docPosudek vedoucího práce32 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bazik_opo.docPosudek oponenta práce53 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bazik.pdfPrůběh obhajoby práce358,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3310

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.