Title: Dětská kresba v předškolním věku
Other Titles: Childhood drawing in pre-school age
Authors: Komrsková, Justina
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33108
Keywords: předškolní děti;dětská kresba;barva;kresba lidské postavy;projektivní metoda
Keywords in different language: preschoold children;pre-school children;children´s drawing;color;drawing of human figure;projective method
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zákonitostmi a zvláštnostmi dětské kresby. V teoredcké čásd jsem se věnovala vývoji dětské kresby, jejich specifikům, vývoji kresby lidské postavy a možnostem využik kresby pro diagnosdku osobnosd. V prakdcké čásd jsem se zaměřila na deset děk v předškolním věku a snažila jsem se diagnosdkovat jejich kresby v průběhu šesd měsíců. Na základě prostudované odborné literatury jsem si vytyčila znaky, které jsou v kresbách pozorovatelné a ty jsem následně analyzovala a přiřadila jim významový a interpretační kontext. Svá zjištění jsem u každého sledovaného dítěte zanesla do jednotlivých přehledných tabulek. Tyto interpretační závěry jsem konzultovala s paní učitelkou, která s dětmi pracuje a zná je velmi dobře. Na základě zpětné vazby o každém konkrétním dítěd jsem porovnala míru shody interpretačních závěrů a vytvořila jsem výsečový graf úspěšnosd hodnocení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with rules and specialides of children drawings. The theoredcal part concerns with development of children drawings, its specific parts, development of human figure drawing and possibility of using children drawing for character diagnosdcs. The pracdcal part focuses on ten preschool children and analyses their drawings within six months of process. Interpretadons were later consulted with their teacher. Based on literature of fact i set pardcular features in the drawings and i analysed them and matched them with the meaning and interpretadon context. All interpretadon conclusions were consulted with the kindergarten teacher who works with the children and knows them rahter well. Thanks to her feedback about every single child i was able to compare how much the interpretadon conclusions were right and a pie chart of assessments successfulness was created as outcome of this consultadon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj detske kresby TISK oprava.pdfPlný text práce9,21 MBAdobe PDFView/Open
Komrskova-oponent.pdfPosudek oponenta práce289,13 kBAdobe PDFView/Open
Komrskova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce782,64 kBAdobe PDFView/Open
Komrskova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce14,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.