Title: Soubor grafických programů pro učitele s využitím ve výtvarné výchově
Other Titles: Collection of graphic programs for teachers to use in art education
Authors: Čupková, Zuzana
Advisor: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33124
Keywords: grafické programy;grafické programy ve výuce;krajinomalba;výtvarná výchova;digitální technologie;rámcový vzdělávací program pro gymnázia;pedagogický výzkum
Keywords in different language: graphic programs;graphic programs in education;landscape painting;art education;digital technology;rvp g;pedagogical research
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje možnostem využívání grafických programů ve výuce výtvarné výchovy se zaměřením na gymnázia. V úvodní části jsou obecně vysvětlena obecná kritéria, která takováto výuka musí splňovat spolu se zdůvodněním, proč grafické programy zapojit do výuky. V druhé části pak více do hloubky popisuju přínosy konkrétních druhů grafických programů spolu se seznamem a charakteristikou vybraných programů. V další, třetí části se věnuji zpracování dat výzkumné sondy, kterou jsem zkoumala situaci a názory na využívání digitálních technologií a grafických programů v předmětech výtvarná výchova a také informatika a výpočetní technika na gymnáziích města Plzně. Výsledky porovnávám s údaji z výzkumu z roku 2013. V poslední části je návrh jedné výukové hodiny výtvarné výchovy za využití grafických programů spolu s jejím průběhem a reflexí.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with possibilities of using graphic programs in art education with a focus on grammar school. In the introductory section, the general criteria that such a lesson must meet, along with the reason why the graphical programs are included in the lesson, are generally explained. In the second part, I describe in more detail the benefits of specific types of graphic programs together with the list and characteristics of the selected programs. In the next part, I deal with data processing of the research probe, which I studied the situation and the opinions about the use of digital technologies and graphic programs in the subject of art education and informatics and computer technology at the grammar schools in the city of Pilsen. I compare the results with research data from 2013. The last part is the design of one lesson of art education using graphical programs along with its course and reflection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soubor grafickych programu pro ucitele s vyuzitim ve vytvarne vychove.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Cupkova Zuzana_V_Slavik.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Cupkova Zuzana_O_Masek.pdfPosudek oponenta práce952,49 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Cupkova Zuzana_2018.pdfPrůběh obhajoby práce412,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.