Title: Interní audit ve státní správě
Other Titles: Internal auditing in the state
Authors: Kratochvíl, Stanislav
Advisor: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33173
Keywords: interní audit ve státní správě;vnitřní kontrolní systém;řízení rizik;český institut interních auditorů;organizační složky státu;katastrální úřad pro plzeňský kraj
Keywords in different language: internal auditing in state administration;internal control system;risk management;czech institute of internal auditors;organizational units of state;cadastral office for the region pilsen
Abstract: Záměrem mé bakalářské práce je představení profese interního auditu v organizační složce státu a zdůraznění jeho role v moderním pojení. V souladu s nejnovějšími světovými trendy interní audit poskytuje ujištění o tom, že organizace si je vědoma rizik, kterým je vystavena a zvládá je. Činnost auditorů je výrazně spojena s veřejným zájmem, čemuž také odpovídá zvýšená úroveň její regulace. To přirozeně klade vysoké nároky na interní auditory při vstupu do profese a dále na udržování, prohlubování a rozšiřování znalostí po celou dobu poskytování auditorských služeb.
Abstract in different language: The intention of my bachelor work is the performance of the internal audit profession in the organizational unit of state and emphasize his role in the modern concept. In accordance with the latest trends in the world of internal audit provides assurance, that the organization is aware of the risks to which it is exposed to and manages them. The activity of the auditors is significantly associated with the public interest, which also corresponds to the increased level of its regulation. This naturally places high demands on internal auditors at the entry into the profession and further on maintaining, deepening and broadening of knowledge throughout the provision of audit services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU FPR_BP-2018_Stanislav Kratochvil.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvil ved. Barkova.pdfPosudek vedoucího práce665,87 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil op. Nocar.pdfPosudek oponenta práce514,74 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Kratochvil.pdfPrůběh obhajoby práce578,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.