Title: Vývoj spolkového práva a činnost spolků v Československu v letech 1918-1990
Other Titles: Development of the Association Law and the Activities of Associations in Czechslovakia in 1918-1990
Authors: Volf, Michal
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33235
Keywords: spolek;shromažďovací právo;spolkové právo;shromáždění;činnost spolku;spolkový zákon
Keywords in different language: association;assembly law;association law;assembly;activities of association;association code
Abstract: Práce se zabývá historickým vývojem spolkového práva a vývojem spolků v Československu v letech 1918-1990. Právo sdružovat se ve spolcích představuje v demokratických státech základní ústavní právo. Spolky prošly řadou proměn, které se promítly do každodenního fungování spolků, resp. do práva shromažďovacího. Zásadní okamžik pro vývoj spolkového práva byl rok 1848, ve kterém bylo svobodné spolčování základním požadavkem tehdejšího měšťanstva. S ohledem na politický vývoj docházelo k různým přístupům k rozvoji práva shromažďovacího, což vedlo buď rozvoji spolků, nebo potlačení jejich činnosti. Práce analyzuje různé typy spolků a představuje jejich roli. Zachycuje veškeré milníky vývoje spolků v letech 1918 až 1990, které měly vliv i na dnešní podobu spolkového práva a činnosti spolků v České republice.
Abstract in different language: The work deals with the historical development of association law and the development of associations in Czechoslovakia in the years 1918-1990. In democratic states the right to associate representing basic constitutional right. Associations have undergone a number of changes that are reflected in daily functioning of the associations or to the rights of the assembly. The essential moment for the development of the association law was year 1848 that the freedom of association was a fundamental requirement of the then bourgeoisie. With regard to the political developments there were different approaches to the development of the law of assembly that led to the development of societies or to the suppression of their activities. The work analyzes the different types of associations and represents their role. Captures all the milestones of the development of associations in the years 1918 to 1990 that had an impact even on nowadays form of association law and an act nd activities of the associations in the Czech republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj spolkoveho prava a cinnost spolku v Ceskoslovensku v letech 1918 - 1990.pdfPlný text práce874,71 kBAdobe PDFView/Open
Pr .- Volf.pdfPrůběh obhajoby práce35,73 kBAdobe PDFView/Open
OP - Volf.pdfPosudek oponenta práce69,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.