Title: Angličtina jako mezinárodní jazyk: proměna pedagogické praxe
Other Titles: Pedagogical implications of English as an international language
Authors: Pichert, Daniel
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33288
Keywords: lingua franca;mezinárodní jazyky;výslovnost angličtiny;srozumitelnost;rodilí mluvčí;nerodilí mluvčí;rp;ga;efl;elt
Keywords in different language: lingua franca;internetional languages;english pronunciation;intelligibility;native speakers;non-native speakers;rp;ga;elf;elt
Abstract: Tato diplomová práce si zvolila téma "angličtina jako mezinárodní dorozumívací jazyk" jako svůj hlavní předmět zájmu, neboť toto téma je velmi ožehavé a možná zcela stěžejní pro budoucnost a vývoj výuky angličtiny. Angličtina, její užití, tendence a rozvoj podstoupily velké změny v posledních několika desetiletích a současná pedagogika musí tyto změny přijmout a přizpůsobit se jim, chce-li zůstat aktuální a relevantní. Hlavním účelem této práce je poskytnout výstižné shrnutí nejdůležitějších bodů týkajících se tohoto tématu. Teoretická část nahlíží na angličtinu jako mezinárodní dorozumívací jazyk z historického pohledu, zvažuje její pozici v současném světě a popisuje důsledky její globální důležitosti vzhledem k její výuce. Praktická část si klade za svůj cíl zjistit pozici českého vzdělávacího prostředí k tomuto nového konceptu a odpovědět na otázku, zdali je připraveno přijmout nové principy a plány pramenící z globální a multikulturní pozice angličtiny. Na základě výsledků obdržených z dotazníku, jejž vyplnili čeští studenti středních škol, se došlo k závěru, že nový koncept výuky jazyka může být stále poněkud cizí českým žákům a bude potřeba ho blíže představit a podpořit, než se bude moci zavést do pravidelné výuky. Přestože studenti, obecně vzato, prokázali, že jsou si vědomi celosvětového využití angličtiny, v oblastech výslovnosti a zájmu o vlastní kulturu předvedli silnou orientaci k současným názorovým trendům. Bude zapotřebí dalších průzkumů a debat o tomto tématu, než se dveře konceptu angličtiny jako mezinárodního dorozumívacího jazyka zcela otevřou.
Abstract in different language: The thesis has chosen the topic of English as an international lingua franca as its point of focus and interest, since the subject is very vibrant and arguably pivotal for future English Language Teaching development. The English language, its usage, trends and deployment have undergone major shifts in the last decades and modern pedagogy has to acknowledge the change and adapt to it to stay topical and relevant. The main purpose for this work to have been written is to provide a concise summary of the most important items concerning the subject. The theoretical chapters consider English as lingua franca from the historical perspective, assess its position in the modern contemporary world and describe pervasive effects of its global prominence on language teaching. The field research attempts to elicit the viewpoint of Czech educational environment regarding the new concept and answer the question whether it is ready to adopt new principles and framework stemming from the global and multicultural position of English. Based on the results obtained from a questionnaire completed by Czech teenage students of secondary schools, it has been concluded that the new concept for language teaching may still be partially alien to Czech students and may require further exposure and promotion before being fully implemented. While the students have shown a general recognition for a global usage of English, in the area of English pronunciation and interest in their own culture, they have displayed an orientation towards current trends. Further research and discussions on the topic will be necessary, before the door for the concept of English as a lingua franca will be fully open to Czech learners.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Graduate Thesis_FINAL.pdfPlný text práce830,14 kBAdobe PDFView/Open
Pichert_GK_ved.pdfPosudek vedoucího práce697,58 kBAdobe PDFView/Open
Pichert_JQ_opon.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Pichert obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,56 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.