Title: Odškodnění bolestného a odpovědnosti podle zákona č. 89/2012 Sb.
Other Titles: Compensation for Injury and Liability according to Act No. 89/2012 Coll.
Authors: Hradil, Adam
Advisor: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33363
Keywords: bolestné;odpovědnost;zdraví;majetková újma;nemajetková újma;metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku;mezinárodní klasifikace nemocí a funkčních schopností;disability a zdraví;občanský zákoník.
Keywords in different language: injury;harm;compensation;liability;act no. 89/2012 coll.
Abstract: V této práci se autor zaměřil na poměrně nezmapované území odškodnění se zaměřením na odškodnění především bolestného. Jak je uvedeno v názvu, tak se práce vztahuje k odškodněním odpovědnosti a bolestného dle OZ, ovšem jak z práce vyplývá, bylo pro toto téma nutné využití i jiných předpisů, na které OZ buď odkazuje, nebo na jeho základě vznikly, případně vystupují ve vztahu k OZ subsidiárně jako lex specialis. V první části autor obecně shrnul a popsal, co se rozumí pojmem škoda a újma. V této kapitole jsou popsány různé druhy újmy na základě OZ i zákoníku práce. Je zde popsána zvlášť každá skutková podstata té které újmy. Ale také možnosti jejího vzniku a případné liberační důvody zproštění se této újmy. Je zde také srovnání staré a nové úpravy, respektive jejich nejpodstatnější změny. V další kapitole jsou podrobně rozebrány liberační důvody, kdy je ze strany škůdce možné se zprostit viny. Dále jsou zde určeny postupy řešení sporů o náhradu škody. Mezi možnosti řešení sporů o náhradu škody autor zařadil i trestní respektive adhezní řízení. A to i přes to, že je tato práce zaměřena na soukromoprávní bázi. Autor se domnívá, že i toto řešení náhrady škody bylo potřebné zmínit, protože v mnoha případech náhrady újmy za způsobení bolesti se bude zároveň jednat o trestné činy. První kapitoly této práce se zaměřovaly na újmu a její případnou náhradou v obecnější rovině. V závěrečné části se autor začal zabývat praktičtějšími otázkami bolestného, kdy ve čtvrté kapitole této práce popsal bolestné, respektive jeho jednotlivé složky, ať již v náhradě majetkové či nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, ale i při usmrcení člověka. V poslední kapitole jsou představeny prameny k určování náhrady škody, jako metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku) a Mezinárodní klasifikace nemocí a funkčních schopností, disability a zdraví. Dále byla představena vyhláška ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb., z jejíchž příloh vycházela Metodika. Na příkladech zde jsou ukázány některé nástrahy, které mohou vznikat při určování náhrady újmy, v oblasti náhrady výdělku, v oblasti ztížení společenského uplatnění apod. Bohužel, v této době, neexistuje judikatura Nejvyššího či Ústavního soudu České republiky zabývající se touto oblastí, a proto ještě nevznikl žádný precedens, dle kterého by se soudy nižších instancí mohly při náhradě bolestného řídit. I proto autor vybral jeden dle jeho názoru zajímavý případ, který by jednoho dne mohl fungovat jako precedent. Tento případ je aktuálně řešen u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice. Dále v této podkapitole autor uvedl pár případů, dle kterých lze usuzovat, jakou dobu potrvá, než vznikne nová judikatura a následně než se ustálí.
Abstract in different language: The author is focused on the relatively uncharted territory of compensation according to Act. no. 89/2012 Coll. Especially to injuries and liability. It was necessary to use other law regulations except civil code. Laws used in this thesis are either based on the Civil Code, or they are based on the subsidiary principle. There is description of the terms of harm and detriment in the very beginning part of this thesis. There are also description of different types of harm according to Civil Code and Labour Code. For every one type of harm there is description of its formation and liberation causes. The author also compares the new Civil Code with the old one. The second chapter describes liberation causes in details. Liberation causes means that the offender can be freed of guilty of caused harm. There is also description of civil proceedings of compensation. The author describes compensation in criminal proceedings as well. It is because the harm often comes with a crime. The first two chapters aimed on the basics of the harm and procedure of its compensation. In the last two chapters the author comes more practical. In the fourth chapter author describes injuries and disabilities. Author also describes claims that victim can request from offender who caused the injury. The very last chapter of this thesis introduces laws which are based on Civil Code or which are used for calculating the compensations for victims. There are also examples of how to calculate the compensations and difficulties which may occur. There are not precedents regarding the compensation of injuries yet. The author picks one case from court in Pardubice region, .which he believes can become a precedent. Author also mentions some older judgements that can show how long it will take to create new precedents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Adam Hradil.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hradil.pdfPosudek vedoucího práce768,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hradil.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hradil.pdfPrůběh obhajoby práce278,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.