Title: Osvojení zletilého
Other Titles: Adoption of an adult
Authors: Bartoš, Jaroslav
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33366
Keywords: osvojení;osvojení zletilého;dobré mravy;dědické právo;zletilost
Keywords in different language: adoption;adoption of an adult;good manners;heirship;majority
Abstract: Diplomová práce se zabývá do jisté míry novým institutem osvojení zletilého. Cílem je rozebrat a popsat současnou právní úpravu na území České republiky s lehkým naznačením historického vývoje celého institutu. Práce se do hloubky věnuje rozdílům mezi osvojením zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého a osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého. Samozřejmostí poté také je, že diplomová práce obsahuje pasáž, která rozebírá následky osvojení zletilého. Nejpodrobněji jsou rozebrány následky osvojení zletilého pro dědické právo. Toto také bude v budoucnosti působit největší obtíže aplikační praxi, neboť některá ustanovení je možno vykládat různými způsoby
Abstract in different language: To some extent, the Master´s thesis deals with the new set of legal norms of adopting adults. The paper describes the contemporary legislation of the Czech Republic and it also implies the historical development of the above-mentioned legal norms. The main part of the paper depicts the differences between adopting adults, which represents an analogical term to adopting an underage person. The adoption of adults that is not similar to adopting the underaged is also examined. The paper shows the consequences of adopting adults. The results of adopting adults for the heirship are desribed in great detail. It will cause difficulties in the future as a number of legal provisions could be interpreted differently
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osvojeni zletileho DP_Jaroslav Bartos.pdfPlný text práce695,67 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bartos.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bartos.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bartos.pdfPrůběh obhajoby práce260,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.