Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíma Alexander, JUDr.
dc.contributor.authorBolek, Jakub
dc.contributor.refereePelech Josef, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-29
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:21Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-26
dc.identifier73724
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33367
dc.description.abstractTato práce zpracovává problematiku právní úpravy "zajištění a utvrzení dluhu", která vychází z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Cílem této práce je vzhledem k šíři zpracovávaného tématu poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých institutech sloužících k zajištění a utvrzení dluhu. Práce začíná krátkým historickým exkurzem, ve kterém je přiblížen vývoj této problematiky na našem území, není opomenuta ani část věnující se historickému městskému státu Řím, jehož právní kultura nás velice ovlivnila. Následuje kapitola, ve které jsou pro lepší orientaci v práci vysvětleny základní pojmy jako závazek, zajištění a utvrzení dluhu apod. Další kapitoly se věnují jednotlivým právním institutům zajištění a utvrzení dluhů. Poslední kapitola srovnává českou právní úpravu zpracovávaného tématu se slovenskou, která je pro účel této práce vhodná z hlediska, že tamní právní úprava vychází z donedávna u nás platného a účinného občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.cs
dc.format80 s. (179 353 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzajištění závazkucs
dc.subjectzajištění dluhucs
dc.subjectutvrzení dluhucs
dc.subjectzávazekcs
dc.subjectjistotacs
dc.subjectručenícs
dc.subjectfinanční zárukacs
dc.subjectzajišťovací převod právacs
dc.subjectpřistoupení k pohledávcecs
dc.subjectdohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmůcs
dc.subjectzadržovací právocs
dc.subjectzástavní právocs
dc.subjectpodzástavní právocs
dc.subjectsmluvní pokutacs
dc.subjectuznání dluhucs
dc.subjectdlužní úpiscs
dc.subjectsměnka vlastnícs
dc.subjectnotářský zápis se svolením k přímé vykonatelnostics
dc.subjectpojištění úvěru nebo zárukycs
dc.titleZajištění závazků a utvrzení dluhucs
dc.title.alternativeEnsuring commitment and affirmation of debten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the issue of legal regulation of "securing and confirming a debt" from the civil code No. 89/2012 Coll. The aim of this work, in regards to the breadth of the subject, is to offer the reader basic knowledge of the individual institutions used to secure and confirm debts.The work begins with a short historical excursion approaching the development of the problematics on our land including a part dedicated to the ancient city-state of Rome, which has influenced our legal culture. The following chapter explains basic concepts for better orientation including commitment, securing and confirming a debt. Following chapters are dedicated to individual legal institutions for securing and confirming debt in regards to the breadth of the work. The last chapter compares the Czech and Slovakian legal regulation of the discussed topic, which is relevant to this work as their legal regulation is based on a regulation that has until recently been valid in the Czech Republic.en
dc.subject.translatedsecuring debten
dc.subject.translatedconfirming debten
dc.subject.translatedcommitmenten
dc.subject.translatedcontractual fineen
dc.subject.translatedaccept of debten
dc.subject.translatedliabilityen
dc.subject.translatedfinancial guaranteeen
dc.subject.translatedhedging of the righten
dc.subject.translatedagreement on wage deductions or other incomeen
dc.subject.translatedlienen
dc.subject.translatedright of retentionen
dc.subject.translatedinsurance of receivablesen
dc.subject.translatedaccession to the receivableen
dc.subject.translatedown bills of exchangeen
dc.subject.translateddebentureen
dc.subject.translatednotarial registration with permission for direct enforceabilityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jakub Bolek, Zajisteni zavazku a utvrzeni dluhu.pdfPlný text práce725,53 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bolek.pdfPosudek vedoucího práce714,29 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bolek.pdfPosudek oponenta práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bolek.pdfPrůběh obhajoby práce254,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.