Title: Nepřikázané jednatelství
Other Titles: Negotiorum gestio
Authors: Matějčková, Eva
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33374
Keywords: nepřikázané jednatelství;závazky
Keywords in different language: negotiorum gestio;obligation
Abstract: Práce pojednává o institutu nepřikázaného jednatelství. Cílem práce je poskytnout obecný přehled a rozbor platné právní úpravy nepřikázaného jednatelství, ale též přiblížit vztah nepřikázaného jednatelství a vybraných právních institutům, konkrétně problematiku jejich vzájemného odlišení. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje obecnému seznámení s nepřikázaným jednatelstvím. Jeho zařazení do systematiky zákona, stručnému historickému vývoji, pojmovým znaků nebo právům a povinnostem subjektů. Blíže pojednává o jednotlivých druzích nepřikázaného jednatelství, především o užitečném a nutné jednatelství. Druhá část práce se věnuje nepřikázanému jednatelství ve vztahu k vybraným právním institutům, například k prevenci škod, bezdůvodnému obohacení či krajní nouzi.
Abstract in different language: The thesis deals with the institute of negotiorum gestio. The aim of the thesis is to provide a general overview and analysis of the current legal regulation of the negotiorum gestio, but also to bring closer the relationship of uncontrolled negotiation and selected legal institutes, namely the issue of their mutual differentiation. The thesis is divided into two parts. The first part deals with general identification with negotiorum gestio. It deals with inclusion in the systematics of the law, brief historical development, conceptual features or the rights and obligations of subject. Closer deals with individual types of negotiorum gestion, especially with the useful and necessary negotiorum gestio. The second part of the thesis deals with uncontrolled negotiation in relation to selected law institutes, for example prevention of damage, unjust enrichment, or extreme necessity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
matejckova diplomka.pdfPlný text práce310,43 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Matejckova.pdfPosudek oponenta práce740,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Matejckova.pdfPosudek vedoucího práce936,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Matejckova.pdfPrůběh obhajoby práce261,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.