Title: Jiné způsoby zániku závazků (bez splnění)
Other Titles: Other ways extinction of obligations (without filfillment)
Authors: Meisner, Marek
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33376
Keywords: římské právo;zánik závazku;uspokojení věřitele;bez uspokojení věřitele;dohoda;odstupné;započtení;splynutí;prominutí dluhu;výpověď;odstoupení od smlouvy;následně nemožnost plnění;smrti dlužníka;smrt věřitele.
Keywords in different language: roman law;extinction of obligation;satisfaction of the creditor;without satisfaction of the creditor;agreement;severance;set off;merger;debt cancellation;termination;withdrawal;consequence impossibility of fulfillment;death of the debtor;death of the creditor.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku zániku závazků jinými způsoby než splněním v právním řádu České republiky. Úvodní kapitola se věnuje závazkům a jejich zániku v Římském právu, které tvoří základ kontinentální právní kultury. Další dvě kapitoly jsou rozděleny na zánik závazků s uspokojením věřitele a na zánik závazků bez uspokojení věřitele, jelikož takové dělení zániku závazků poskytuje i základní literatura, když jiné dělení by bylo zbytečně matoucí. Závěr práce je věnován srovnání institutů Římského a současného práva, jejich výhody či nevýhody a skutečnosti, které v současné chvíli považuji za problematické.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the issue of termination of obligations in other ways than fulfillment in the legal order of the Czech Republic. The opening chapter deals with the obligations and their extinction in Roman law, which form the basis of continental legal culture. The other two chapters are divided into the termination of the commitments with the creditor's satisfaction and the termination of the obligations without the creditor's satisfaction, since such division of the extinction of obligations is provided by the basic literature, when the other division would be unnecessarily confusing. The conclusion of the thesis is devoted to the comparison of the institutes of Roman and contemporary law, their advantages and disadvantages and the facts which I consider to be problematic at the moment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_ Marek Meisner.pdfPlný text práce573,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Meisner.pdfPosudek oponenta práce191,02 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Meisner.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Meisner.pdfPrůběh obhajoby práce270,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.