Title: Omezení svéprávnosti zletilých osob
Other Titles: Limitation of Legal Capacity of Adult Persons
Authors: Zelenka, Jan
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33388
Keywords: svéprávnost;omezení svéprávnosti;duševní porucha;podpůrná opatření;předběžné prohlášení;nabytí plné svéprávnosti;nápomoc při rozhodování;zastoupení členem domácnosti
Keywords in different language: legal capacity;limitation of legal capacity;mental disorder;support measures;preliminary declaration;acquisition of full legal capacity;decision aid;representation by a household member
Abstract: Tématem práce je omezení svéprávnosti zletilých osob. První kapitola je úvod do práce. Druhá kapitola se věnuje svéprávnosti a plnému nabytí svéprávnosti přiznáním soudu a nabytí plné svéprávnosti uzavřením manželství. Třetí kapitola se zabývá podmínkami, které je nutné splnit, aby člověk mohl být omezen ve svéprávnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje rozsahu omezení svéprávnosti, omezení svéprávnosti člověka v několika jednotlivých oblastech, nejběžnějším duševním poruchám kvůli kterým soudy omezují člověka ve svéprávnosti a době na kterou lze člověka ve svéprávnosti omezit. Pátá kapitola se věnuje podpůrným opatřením při narušení zletilého právně jednat. Tato kapitola se věnuje předběžnému prohlášení, nápomoci při rozhodování a zastoupení členem domácnosti. Šestá kapitola se krátce věnuje jmenování opatrovníka osobě, která byla omezena ve svéprávnosti.
Abstract in different language: The theme of the thesis is the limitation of legal capacity of adult persons. The first chapter is an introduction to the thesis. The second chapter deals with the lawfulness and full acquisition of legal capacity by granting the court and acquiring full of legal capacity by concluding marriage. The third chapter deals with the conditions that need to be met in order to be limited in legal capacity.The fourth chapter deals with the scope of limitation of legal capacity, the limitation of the person's legal capacity in several individual areas, the most common mental disorders for which the courts restrict the person in the legal capacity and the time at which a person can be restricted in legal capacity. The fifth chapter focuses on supportive measures to disturb the legal act. This chapter focuses on preliminary declaration, decision aid and representation by a household member. The sixth chapter deals briefly with appointing a guardian to a person who was limited in legal capacity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace - Jan Zelenka - Omezeni svepravnosti zletilych osob.pdfPlný text práce304,87 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Zelenka.pdfPosudek vedoucího práce892,33 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Zelenka.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Zelenka.pdfPrůběh obhajoby práce272,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.