Title: Právní úprava podání v civilním procesu
Other Titles: Legal regulation of submission in civil procedure
Authors: Runštuková, Nikola
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33398
Keywords: civilní soudní řízení;procesní úkon;podání;vady podání;druhy podání;žaloba
Keywords in different language: civil procedure;procedural act;submission;defects of submission;types of submission;action
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou podání v rámci civilního procesu jakožto základním institutem procesního práva a zároveň nejčastějším procesním úkonem účastníků řízení. Hlavním cílem této práce je podat ucelený výklad o právní úpravě tohoto institutu. V úvodní části je pojednáno obecně o procesních úkonech, aby bylo zřejmé, kam se řadí samotný institut podání. Následující kapitoly se věnují formám a náležitostem podání, a to jak obecným, tak zvláštním. Jestliže nějaká náležitost chybí, pak je podání vadné a následuje proces odstranění vad. V práci nechybí ani kapitola věnovaná druhům podání, přičemž nejznámějším typem podání je žaloba.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the problematics of submission in civil procedure as its general legal institute and also the most common procedural act of involved parties. The main aim of this thesis is to create coherent comment on the legal regulation of this institute. At the beginning, the procedural acts are discoursed as the whole in order to show where the place of submission is. The following part deals with forms of submission and its elements both general and specific. If there are some of the elements missing, then the submission is defective and the process of elimination of defects is following. The thesis as well includes a chapter about types of submission where the well-known type of submission is action.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni uprava podani v civilnim procesu - Nikola Runstukova + patitul.pdfPlný text práce865,33 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Runstukova.pdfPosudek vedoucího práce662,65 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Runstukova.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Runstukova.pdfPrůběh obhajoby práce267,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.