Title: Obec s pověřeným obecním úřadem
Other Titles: Municipality with authorized municipal office
Authors: Bubnová, Tereza
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33459
Keywords: veřejná správa;státní správa;samospráva;územní samospráva;obec;samostatná působnost;přenesená působnost;obec s pověřeným obecním úřadem;pověřený obecní úřad;reforma;planá
Keywords in different language: public administration;state administration;self-government;territorial self-government;municipality;independent competence;delegated competence;municipality with authorized municipal office;authorized municipal office;reform;planá
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vymezením obcí s pověřeným obecním úřadem. V první polovině práce jsou vysvětleny základní pojmy veřejné správy a vymezena územní samospráva spolu s její právní úpravou. Dále je v práci vysvětleno postavení obcí jako základních územních samosprávných celků a proveden jejich základní rozbor. Druhá polovina práce se zabývá konkrétně obcemi s pověřeným obecním úřadem. Je rozebrán vývoj těchto obcí související s reformou veřejné správy a vymezeno jejich současné postavení. V závěrečné části práce je popsána činnost města Planá, které bylo použito jako konkrétní příklad pověřené obce.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with demarcation of municipalities with authorized municipal office. The first half of the thesis explains the basic concepts of public administration and defines the territorial self-government together with its legal regulation. Further, the thesis describes the status of municipalities as basic territorial self-governing units and their basic analysis is carried out. The second half of the thesis deals specifically with the municipalities with the authorized municipal office. It analyzes the development of these municipalities related to the reform of public administration and defines their current status. The final part of the thesis describes the activities of the town Planá, which was used as a specific example of an authorized municipality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bubnova.pdfPlný text práce976,68 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce646,42 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce332,13 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce605,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.