Title: Příspěvková organizace
Other Titles: Contributory organisation
Authors: Dolejšová, Veronika
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33460
Keywords: neziskový sektor;neziskové organizace;prospěšnost;příspěvkové organizace;zřizovatelé;majetek a financování příspěvkových organizací;transformace divadel
Keywords in different language: nonprofit sector;nonprofit organization;utility;funded organizations;founders;property and financing of funded organizations;transformation of theaters
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na vymezení základních pojmů týkajících se neziskové sektoru a poznání systému neziskového sektoru. Dále je v ní rozbor příspěvkových organizací, které jsou neziskovými veřejnoprávními organizacemi mající poslání veřejně prospěšné činnosti. V první teoretické části mé bakalářské práce uvádím například definice neziskovosti, prospěšnosti a dobrovolnictví. Cílem práce je také vymezení neziskového sektoru a pochopení funkcí neziskových organizací, toho proč v České republice neziskové organizace fungují a jaké typy neziskových organizací u nás máme. Příspěvkovým organizacím konkrétněji je věnována druhá, teoretická, část mé práce. V této části jsou obsaženy kapitoly základní charakteristika příspěvkových organizací a jejích zřizovatelů, ale také především charakteristika majetku a hospodaření včetně způsobu financování příspěvkových organizací. Jedna samostatná kapitola je věnována shrnutí právní úpravy příspěvkových organizací v České republice. Pro kompletnost je zde i kapitola zaměřená na účetnictví příspěvkových organizací. Poslední, částečně praktickou, částí je krátká charakteristika transformace pražských divadel. Práce poskytuje základní teoretický pohled na neziskový sektor a příspěvkové organizace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on definition of basic concepts related to nonprofit sector and getting to know the system of nonprofit sector. Futhermore there is an analysis of funded organizations, which are nonprofit public law organizations on mission of publicly beneficial activity. In the first theoretical part of my bachelor thesis, I present for example definition of nonprofit, utility and voluntarily activities. The goal of my thesis is to define the nonprofit sector and understanding functions of nonprofit organizations, why they operate in Czech republic and what kind of nonprofit organizations are here (In Czech republic). Funded organizations in particular are presented in second, theoretical part of my thesis. In this part, I included chapters with basic characteristics of funded organizations and their founders, but also and most important characteristic of property and management including ways of financing funded organizations. One whole chapter is dedicated to summarizing of legislations of funded organizations in Czech republic. To make this complete, there is also chapter focused on accounting of funded organizations. Last, partly practical part is short characteristic of transformation of Prague theaters. Thesis provides basic theoretical view of nonprofit sector and funded organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC prace Dolejsova.pdfPlný text práce881,88 kBAdobe PDFView/Open
Dolejsova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce593,88 kBAdobe PDFView/Open
Dolejsova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Dolejsova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce354,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.