Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public law contracts
Authors: Hejduk, Matouš
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33462
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;koordinační smlouvy;subordinační smlouvy;smlouvy mezi účastníky;správní řád;veřejná správa;formy činnosti veřejné správy
Keywords in different language: public law contracts;coordinative contracts;subordinative contracts;contracts between parties;the code of administrative procedure;public administration;forms of public administration activities
Abstract: Autor se v této bakalářské práci zevrubně věnuje správněprávnímu institutu veřejnoprávních smluv. Před zaměřením na samotné těžiště práce je však nejprve rozvíjena problematika, jež je s tématem veřejnoprávních smluv velmi úzce spojena: problematika dělení práva na právo veřejné a soukromé. Poté, co je marginálně zmíněn pojem smlouvy, je pozornost zaměřena na veřejnoprávní formy činnosti veřejné správy, mezi něž se řadí právě i veřejnoprávní smlouvy. Na tuto kapitolu již navazuje vymezení pojmu veřejnoprávní smlouvy a krátký historický exkurz o vývoji tohoto institutu v české právní teorii a praxi. V rámci kapitol o soudobé právní úpravě veřejnoprávních smluv jsou charakterizovány tři kategorie veřejnoprávních smluv: smlouvy koordinační, smlouvy subordinační a smlouvy "mezi účastníky". Dále se autor věnuje problematice uzavírání smluv, přezkoumávání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy či otázkám týkajících se změny obsahu smlouvy, výpovědi a zrušení. Jedna z kapitol je věnována rovněž sporům z veřejnoprávních smluv. Práce je zakončena úvahami nad tím, jakou perspektivu má institut veřejnoprávní smlouvy v českém právním řádu a v aplikační praxi.
Abstract in different language: The author of this bachelor thesis dedicated his work to comprehensive view on administrative law institute of public-law contracts. Preceding the very focus of this thesis, first, the issue, which is very closely related to the topic of public-law contracts, is being unfolded, i.e. the issue of law division to public law and private law. Following the marginal mention of the term 'contract', the attention is devoted to public-law forms of public administration activities, including, also, the very public-law contracts. Following this chapter, there is the definition of a term 'public-law contract' and a short overview of development of this institute in Czech legal theory and practice. There are three categories defined within the chapters about existing legislation on public-law contracts, i.e. coordinative contracts, subordinative contracts and the contracts 'between parties'. Subsequently, the author deals with the issue of entering into the contracts, examining the compliance of the public-law contract with the legislation or the matters concerning the amendment of contract content, termination of contract and cancellation of contract. One of the chapters is dedicated to disputes from public-law contracts and, also, the examiantion procedure is being put into focus. The considerations about perspective of the public-law contract institute in Czech legal order and application practice are closing this bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Matous Hejduk.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Hejduk - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce553,07 kBAdobe PDFView/Open
Hejduk - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce654,14 kBAdobe PDFView/Open
Hejduk - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce341,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.