Title: Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě
Other Titles: Public Official´s Remuneration
Authors: Robeová, Kateřina
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33472
Keywords: odměňování;veřejná správa;plat;mzda;zaměstnanec;bezpečnostní sbory;služba
Keywords in different language: remuneration;public administration;salary;pay;employee;security forces;office
Abstract: Bakalářská práce se věnuje odměňování zaměstnanců ve veřejné správě. Na začátku práce jsou vysvětleny základní pojmy a dále se v teoretické části věnuje historickému vývoji. Popisuje současnou právní úpravu. Je zde přiblíženo odměňování v soukromém sektoru a uveden režim odměňování v podobě mzdy. Potom je představen veřejný sektor a režim odměňování v podobě platu. V poslední kapitole je vysvětleno odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, jak a z čeho je tvořen jejich služební příjem. V praktické části je srovnána průměrná mzda s průměrným platem od roku 2013 do roku 2017. Práce věnuje svoji pozornost výši průměrné mzdy, která za poslední roky roste velmi rychle z důvodu nedostatku pracovníků v soukromém sektoru. Průměrný plat se také zvyšuje z důvodu reakce na výši průměrné mzdy, ale také reaguje na snižování platů předchozí vládou
Abstract in different language: This thesis explains the system of remuneration of employees in public administration. On the beginning are explained the basic concepsts and the next part is about historical development. It describes present legislation. It explains remuneration in private sector and there is describing regime of remuneration as pay. After it introduces public sector and his regime of remuneration as salary. In last chapter is explains reward for security forces, how and from what we makes theirs salary In the practical part this thesis comperatives avarage pay with avarage salary from 2013 year to 2017 year. This thesis makes her attention for the high of avarage pay, which for the last years is growing up very quickly, becauze in private sector is absence of employee. Average salary is also higger, becauze of high avarage pay, but also it is higger for reason, that previous government maked it lower.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - odmenovani zamestnancu ve verejne sprave 2018.pdfPlný text práce533,34 kBAdobe PDFView/Open
Robeova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce463,04 kBAdobe PDFView/Open
Robeova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce624,32 kBAdobe PDFView/Open
Robeova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce362,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.