Title: Obec s rozšířenou působností
Other Titles: Municipality with Extended Competence
Authors: Sobotková, Kateřina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33473
Keywords: veřejná správa;státní správa;samospráva;obec;obec s rozšířenou působností;správní obvody;obecní zřízení;přenesená působnost;samostatná působnost;reforma veřejné správy
Keywords in different language: public administration;state administration;municipality;municipality;municipality with extended competence;administrative districts;municipal establishment;delegated competence;independent competence;reform of public administration
Abstract: Tato práce se zbývá problematikou výkonu přenesené působnosti v rámci obce s rozšířenou působností. Základem k posouzení tohoto tématu je vymezení s ním spojených pojmů, nastínění historického vývoje a analýzou samotného pojmu ORP. V druhé části je pak pozornost věnována konkrétnímu příkladu fungování ORP Nýřany, na němž práce ukazuje některé konkrétní problémy spojené s výkonem přenesené působnosti. Výsledkem této práce by mělo být nastínění řešení problémů jmenovaných v prvních dvou částech.
Abstract in different language: This work remains the issue of the exercise of delegated powers within a municipality with extended competence. The basis for assessing this topic is the definition of related concepts, the outline of historical development and the analysis of the municipality with extended competence itself. In the second part, attention is paid to a concrete example of the functioning of the municipality with extended competence Nýřany, where the work shows some specific problems related to the performance of delegated competencies. The outcome of this work should be to outline the solutions identified in the first two parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Katerina Sobotkova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Sobotkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce604,61 kBAdobe PDFView/Open
Sobotkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce355,08 kBAdobe PDFView/Open
Sobotkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce326,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.