Název: Fenomén partitokracie a teorie demokracie
Další názvy: Phenomenon of particracy and theory of democracy
Autoři: Vydra, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kvěš, Robin
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3348
Klíčová slova: fenomén partitokracie;klasická liberální teorie demokracie;elitní demokracie;Československá republika;Italská republika
Klíčová slova v dalším jazyce: phenomenon of partitocracy;classical liberal theory of democracy;elite democracy;Czechoslovak republic;Italian republic
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je fenomén partitokracie a teorie demokracie. první kapitola popisuje základní znaky partitokracie. Ve druhé kapitole porovnávám partitokracii s klasickou liberální demokracií a ve třetí kapitole porovnávám partitokracii s elitní teorií demokracií. Mým cílem je zjistit, jestli je partitokracie deficitem demokracie z pohledu obou teorií. Ve čtvrté a páté kapitole popisuji dva případy, ve kterých se partitokracie vyskytovala, první Československou republiku a první Italskou republiku. Na těchto případech zejména ukáži, jaké jsou příčiny a důvody vzniku partitokracie. Vybral jsem si záměrně dva odlišné případy, protože důvodů ke vzniku partitokracie může být více.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor thesis is phenomenon of partitocracy and the theory of democracy. "The first chapter describes the basic features of partitocracy. "In the second chapter I compare partitocracy with the classical liberal democracy. "In the third chapter I compare partitocracy with elite theory of democracy. "My goal is to find out if partitocracy is deficit of democracy from the view of both theories or not. the fourth and fifth chapter describes two cases in which partitocracy occurred, "The first Czechoslovak Republic and the First Italian Republic. in these cases I show what are the causes and reasons of partitocracy. "I chose two different cases, because there can be more reasons of birth of partitocracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Partitokracie2.pdfPlný text práce368,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vydra Petr_BP_VED.docxPosudek vedoucího práce41,83 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vydra_opo.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vydra.pdfPrůběh obhajoby práce243,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3348

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.