Title: Občanská participace na správě a rozvoji obce
Other Titles: Civil participation in the administration and development of the municipality
Authors: Škoda, Bronislav
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33487
Keywords: participace;občan;obec;územní plánování;rozpočet
Keywords in different language: keywords: participation;citizen;municipality;spatial planning;budget
Abstract: Občanská participace na správě a rozvoji obce je velmi důležité téma zejména v kontextu dnešní doby kdy klesá všeobecný zájem o dění a o politické dění nejen na úrovni obcí ale i na úrovních vyšších. Pokud se shodneme na tezi že větší zájem o politiku a vše co s ní souvisí, zvyšuje její kvalitu a tím i kvalitu života všeobecně, pak je důležité začít na úrovních občanovi nejblíž a touto úrovní jsou právě obce. Občané mají mnoho nástrojů a způsobů, jak se zapojovat do dění v obci. První kapitola je věnována základnímu vymezení pojmů, aby čtenáři bylo jasné, v jakých mantinelech se budeme pohybovat do první kapitoly jsem zařadil i volby do obecních zastupitelstev a jejich srovnání na základě parametrů velikosti obce typu a typu voleb a jejich sledování v průběhu času. Do první kapitoly řadím i rozpočet jako obecný pojem a příklady sloužící k lepší představě čtenáře o tom co rozpočet obsahuje a jak se tvoří. Druhá kapitola se věnuje tématu participativního způsobu tvoření rozpočtů. V kapitole jsou popsány různé varianty zavádění participativního rozpočtu Do druhé kapitoly jsem zařadil i fáze pomocí nichž je možné tento velmi účinný participativní nástroj zavádět do praxe s důrazem na medializaci participativního rozpočtu. Třetí kapitola se soustředí na územní plánování vymezuje, co všechno patří do agendy územního plánování, kdo se na procesu tvorby dokumentace k územnímu plánování podílí a jaké jakou možnosti občanů spolupracovat na jednotlivých částech územního plánování. Změřil jsem se i na některé způsoby jakými se občan může bránit v případě nesouhlasu s agendou územního plánování na území s nimž ho pojí nějaký vztah
Abstract in different language: Citizen participation in municipal administration and development is a very important topic, especially in the context of the present day, when the general interest in events and political events is decreasing not only at the level of municipalities but also at higher levels. Consistent with the thesis that greater interest in politics and everything related to it increases its quality and hence the quality of life in general, then it is important to start at the nearest citizen levels and this is the level of the community. Citizens have many tools and ways to engage in community events. The first chapter is devoted to the basic definition of the concepts in order to make it clear to the reader how we will move in first chapter. In this chapter I included the elections to the municipal councils and their comparison based on parameters of the size of the municipality type and type of elections and their monitoring over time. In the first chapter, I also explain the budget as a generic term and examples that serve to give the reader a better idea of what the budget is and how budget is draw up. The second chapter deals with the theme of participative budgeting. The chapter describes various options for introducing a participatory budget. In the second chapter I have included the phases that can be used to implement this very effective participatory tool, with an emphasis on the medialization of the participatory budget. The third chapter focuses on spatial planning, which defines what belongs to the spatial planning agenda. who is involved in the process of planning documentation for spatial planning and what are the possibilities of citizens to cooperate on each particular parts of spatial planning. I also evaluted some ways in which a citizen can defend himself in case of disagreement with the land-use planning agenda in the territory with which he or she has a relationship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce366,24 kBAdobe PDFView/Open
Skoda - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce625,07 kBAdobe PDFView/Open
Skoda - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce319,78 kBAdobe PDFView/Open
Skoda - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce324,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.