Název: Role Spojených států a Velké Británie v rámci Suezské krize
Další názvy: The role of the United States and Great Britain in the Suez crisis
Autoři: Breuová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Krčálová, Zuzana
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3364
Klíčová slova: Suezská krize - Blízký východ - Egypt - Suezský průplav - Spojené státy americké - Velká Británie - anglo-americké vztahy - special relationship - íránská krize - ekonomická diplomacie - Gamál Abdul Násir - Anthony Eden - Dwight D. Eisenhower - John Foster Dulles - Harold Macmillan
Klíčová slova v dalším jazyce: Suez crisis - Middle East - Egypt - Suez Canal - United States of America - Great Britain - anglo-american relations - special relationship - Iranian/Abadan crisis - economic diplomacy - Gamal Abdel Nasser - Anthony Eden - Dwight D. Eisenhower - John Foster Dulles - Harold Macmillan
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Suezské krize a chováním a postoji jednotlivých účastníků, zejména Velké Británie a Spojených států amerických. Suezská krize je považována za milník v britsko-amerických vztazích, a proto je hlavním cílem této práce odhalit podstatu vzájemného neporozumění a zjistit, proč se obě země chovaly tak, jak se chovaly. V práci je věnován prostor samotné Suezské krizi a jejímu průběhu, poté tzv. special relationship, a to převážně v regionu Blízkého východu, a následně jednání USA a Británie přímo v krizi. Průběh Suezské krize nakonec odhaluje podstatu britsko-amerických vztahů nejen na Blízkém východě, ale i v obecné rovině; od tohoto konfliktu je zřejmé, že Británie je v tomto "special relationship" tím podřízeným.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the Suez crisis and behaviour and stances of its participants, especially Great Britain and the United States of America. Because the Suez crisis is considered to be a milestone in the Anglo-American relations, the main goal of this thesis is to discover the merits of mutual misunderstanding and to find out, why the participants behave as they did. This thesis examines the Suez crisis itself, the Anglo-American relations, mostly in the Middle East, and behaviour of both countries in the crisis. The Suez crisis actually discloses the essence of the Anglo-American relations not only in the Middle East, but in general; since then it was clear, who was the subordinate one in the "special relationship."
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka_final.pdfPlný text práce747,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Breuova_ved.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Breuova_OPO.docxPosudek oponenta práce41 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Breuova.pdfPrůběh obhajoby práce319,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3364

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.