Název: Mezinárodní finanční instituce a jejich působení při postkonfliktní rekonstrukci
Další názvy: International financial institution and their effect on postconflict reconstruction
Autoři: Kojanová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3375
Klíčová slova: postkonfliktní rekonstrukce;postkonfliktní obnova;mezinárodní finanční instituce;Světová banka;Mezinárodní měnový fond;Rwanda;Bosna a Hercegovina;Paul Collier;bezpečnost;rozvoj
Klíčová slova v dalším jazyce: post-conflict reconstruction;post-conflict recovery;international financial institutions;World Bank;International Monetary Fund;Rwanda;Bosnia and Herzegovina;Paul Collier;security;development
Abstrakt: Práce se zabývá vlivem mezinárodních finančních institucí na koncept postkonfliktní rekonstrukce. Po tragických zkušenostech ze Rwandy, Somálska nebo Angoly se zformoval názor, že je třeba změnit postoj k ozbrojeným konfliktům a jejich řešení jak z hlediska načasování, formy vedení boje, tak i ukončení konfliktu. Proto i koncept postkonfliktní rekonstrukce, který má svými praktikami právě těmto zemím pomoci, je modernizován a dále rozvíjen. Přístup v rámci postkonfliktní rekonstrukce je nyní efektivnější, flexibilnější a dlouhodobější, ale stále se objevují snahy, aby postkonfliktní pomoc více reflektovala lokální podmínky (etnické, sociální, ekonomické aj.). Pro dlouhodobou postkonfliktní rekonstrukci je často důležitější, spíš než pouhá působnost peacekeepingových jednotek, ekonomický a sociální rozvoj země. Práce ukazuje, jaké prostředky a strategie Světová banka a Mezinárodní měnový fond vyvinulo a vyvíjí. Poznatky jsou doložené na případech Rwandy a Bosny a Hercegoviny.
Abstrakt v dalším jazyce: The tragedies of intervention in Somalia, Former Yugoslavia or Angola in 1990s led to change and reassess the attitudes of international community to these conflict countries and the post-conflict efforts in these countries.Therefore the international communities, NGOs and international financial institutions (IFIs) adopted the change of their policies towards the post-conflict countries. This text is dealing with the question: how have World Bank and International Monetary Fund revised their policies in consequence of these changes. This text is showing that not only macroeconomic stabilization and economic growth lead to the successful post-conflict reconstruction.These efforts are explicitly presented at the experiences from Bosnia and Herzegovina and Rwanda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2012_BC_Pavla Kojanova.pdfPlný text práce637,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kojanova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,74 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kojanova_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kojanova.pdfPrůběh obhajoby práce394,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.