Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTihelková, Alice
dc.contributor.authorMudráková, Lucie
dc.contributor.refereeVelkoborská, Kamila
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:49Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:49Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46302
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3386
dc.description.abstractTéma mé práce je Britská společnost ve 30. letech 20. století. Práce je analýzou vybraného období. Hlavním cílem práce je popsat charakteristické znaky britské společnosti posledních deset let před druhou světovou válkou a pokusit se popsat jak negativní, tak pozitivní společenské jevy a procesy. S ohledem na povahu mé práce jsem využila primární zdroje - knihu The Road to Wigan Pier (poprvé vydanou v roce 1937) od George Orwella and knihu English Journey (poprvé vydanou v roce 1934) od J. B. Priestleye. Práce je rozdělena na pět částí - úvod, tři kapitoly a závěr. První kapitola nabízí přehled hlavních historických a politických událostí doby. Následující kapitola, která je hlavní částí mé práce, popisuje charakteristické fenomény 30. let, které jsou spojeny s jednotlivými britskými společenskými třídami - pracující, střední a vyšší třídou. Třetí kapitola je zaměřena na případ extremistického chování v Británii 30. let a na působení nejúspěšnějšího fašistického hnutí v zemi, Britskou unii fašistů. Období 30. let je obecně považováno za dobu strádání, chudoby a nezaměstnanosti, především spojenou s Hospodářskou krizí. Nicméně můžeme najít v britské společnosti i takové události a fenomény, které mohou být považovány za pozitivní.cs
dc.format57 s. (105 579 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectVelká Britániecs
dc.subjecthospodářská krizecs
dc.subjectchudobacs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectpracující třídacs
dc.subjectstřední třídacs
dc.subjectvyšší třídacs
dc.subjectkonzumerismuscs
dc.subjectBritská unie fašistůcs
dc.subjectextremismuscs
dc.titleBritská společnost ve 30. letech 20. stoletícs
dc.title.alternativeBritish society in the 1930sen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of my bachelor thesis is The British Society in the 1930s. The thesis contains an analysis of the chosen time period. The key objective of this thesis is to describe characteristic features of the British society in last ten years before World War Two and to attempt to identify not only the negative social aspects and processes but also positive ones. Regarding the nature of my thesis, I used the primary sources - the books The Road to Wigan Pier (first printed in 1937) by George Orwell and English Journey (first printed in 1934) by J. B. Priestley. The thesis is divided into five parts - the Introduction, three chapters and the Conclusion. The first chapter provides an outline of the main historical and political events of the period. The following chapter is the main part of my thesis and describes characteristic phenomena of the 1930s which were connected with each of British classes - working class, middle class and upper class. The third chapter is focused on the case of extremist behaviour in Britain in the 1930s and on the activity of the most successful British fascist movement - the British Union of Fascists. The period of the 1930s is generally considered as the period of misery, poverty and unemployment, mainly connected with the Great Depression. Nevertheless, there were also such events and phenomena in the British society which can be regarded as positive.en
dc.subject.translatedGreat Britainen
dc.subject.translatedgreat depressionen
dc.subject.translatedpovertyen
dc.subject.translatedunemploymenten
dc.subject.translatedworking classen
dc.subject.translatedmiddle classen
dc.subject.translatedupper classen
dc.subject.translatedconsumerismen
dc.subject.translatedBritish union of fascistsen
dc.subject.translatedextremismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lucie Mudrakova.pdfPlný text práce579,34 kBAdobe PDFView/Open
Mudrakova_ved.rtfPosudek vedoucího práce45,74 kBRTFView/Open
Mudrakova_opo.docPosudek oponenta práce29 kBMicrosoft WordView/Open
Mudrakova.pdfPrůběh obhajoby práce273,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.