Title: Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – úvod, stanovení terminologie a metodický postup jejich zjišťování
Other Titles: Critical spots in the geography education – introduction, establishing terminology and methods of its finding
Authors: Duffek, Václav
Pluháčová, Markéta
Stacke, Václav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 1, s. 45-55.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-6_Dufek-Pluhackova-Stacke-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33906
ISSN: 1804-8366
Keywords: zeměpis;výuka;kritické místo;PISA;TIMSS;hypoxylon;mushrooms;laboratory work
Keywords in different language: geography;education;critical spot;PISA;TIMSS
Abstract: Tato práce je úvodním textem týkajícím se problematiky tzv. kritických míst kurikula zeměpisu na základní škole. V textu shrnujeme historický vývoj zaměření didaktiky geografie v ČR a rozebíráme kritiku kurikulární reformy z řad odborné veřejnosti. Výsledky zprávy České školní inspekce o stavu výuky zeměpisu stavíme do protikladu k nadprůměrným výsledkům českých žáků v oblasti Vědy o Zemi v rámci mezinárodních srovnávání PISA a TIMSS. Navrhujeme detailní metodiku určování kritických míst kurikula zeměpisu a jejich překlenutí s pomocí akčního výzkumu, který se skládá z rozhovoru s učiteli, vytipování kritických míst, vytvoření a následného otestování modulů pro překonání těchto míst. Finální fází metodiky je evaluace funkce modulů a zacyklení procesu až do stavu, kdy je dané kritické místo překonáno. V návaznosti na tento text je do budoucna předpokládána aplikace navržené metodiky na kurikulum zeměpisu v 6. třídě základních škol tak, aby bylo překlenuto co nejvíce kritických míst.
Abstract in different language: This paper is an introduction into the topic of finding and resolving critical spots of geography’s curriculum in lower-secondary schools. We summarise the historical development of Czech didactics of geography, as well as the basics analysis of the expert’s criticism of the curriculum reformation. We analyse the report of the Czech School Inspectorate and compare it to the above average success rate of the Czech pupils in the international comparisons TIMSS and PISA. The detailed methodology of identifying and resolving these critical spots is also presented. We propose using the Action Research method, which consists of the interviewing teachers, identification the critical spots, designing modules to overcome these critical spots and subsequent testing of these modules. Functionality of each module is evaluated as the last step. The process is repeated if the critical spot has not been resolved during first cycle. We propose the application of this methodology on the lower- secondary school geography’s curriculum to resolve all the critical spots that emerge in the future.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_1-6_Dufek-Pluhackova-Stacke-web.pdfPlný text889,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.