Title: Laténské kostrové pohřebiště v Hostivicích, okr. Praha-Západ. Postavení lokality v rámci oblasti středočeských a severozápadočeských laténských kostrových pohřebišt
Other Titles: The La Tene inhumation cemetery at Hostivice, distr. Praha-západ. The Meaning of the Site in the Area of the Northwest and Central Bohemian La Tene Inhumation Cemeteries
Authors: Doxanská, Anna
Advisor: Trefný, Martin
Referee: Holodňák, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3413
Keywords: doba laténská;plochá kostrová pohřebiště;faktorová analýza;3D scanner;střední a severozápadní Čechy
Keywords in different language: la tene period;flat inhumation cemetery;factor analysis;3D scanner;central and northwest Bohemia
Abstract: Základním cílem této práce je komplexní vyhodnocení dosud nepublikovaného plochého kostrového pohřebiště z doby laténské v Hostivicích, okres Praha - západ. Pro účely vyhodnocení problematiky jednotlivých pohřebních garnitur byla použita formalizovaná metoda - faktorová analýza. Pro dokumentaci a následnou práci s artefakty byl využit 3D scanner.Výsledkem této práce je interpretace struktur v pohřebním ritu doby laténské.
Abstract in different language: The main goal of this work is a comprehensive evaluation yet unpublished flat inhumation cemetery of La Tene period in Hostivice yet, which is a part of Prague-West. For the purpose of evaluating the problems of individual funeral garniture formalized method was used - factor analysis. For documentation and subsequent work with artifacts were used 3D scanner.The result of this work is the interpretation of structures in the funeral rite of La Tene period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2012 Pdf Doxanska.pdfPlný text práce6,42 MBAdobe PDFView/Open
Doxanska_Trefny VP.pdfPosudek vedoucího práce840,19 kBAdobe PDFView/Open
Doxanska_Holodnak OP.pdfPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Doxanska.pdfPrůběh obhajoby práce107,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.