Název: Laténské kostrové pohřebiště v Hostivicích, okr. Praha-Západ. Postavení lokality v rámci oblasti středočeských a severozápadočeských laténských kostrových pohřebišt
Další názvy: The La Tene inhumation cemetery at Hostivice, distr. Praha-západ. The Meaning of the Site in the Area of the Northwest and Central Bohemian La Tene Inhumation Cemeteries
Autoři: Doxanská, Anna
Vedoucí práce/školitel: Trefný, Martin
Oponent: Holodňák, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3413
Klíčová slova: doba laténská;plochá kostrová pohřebiště;faktorová analýza;3D scanner;střední a severozápadní Čechy
Klíčová slova v dalším jazyce: la tene period;flat inhumation cemetery;factor analysis;3D scanner;central and northwest Bohemia
Abstrakt: Základním cílem této práce je komplexní vyhodnocení dosud nepublikovaného plochého kostrového pohřebiště z doby laténské v Hostivicích, okres Praha - západ. Pro účely vyhodnocení problematiky jednotlivých pohřebních garnitur byla použita formalizovaná metoda - faktorová analýza. Pro dokumentaci a následnou práci s artefakty byl využit 3D scanner.Výsledkem této práce je interpretace struktur v pohřebním ritu doby laténské.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this work is a comprehensive evaluation yet unpublished flat inhumation cemetery of La Tene period in Hostivice yet, which is a part of Prague-West. For the purpose of evaluating the problems of individual funeral garniture formalized method was used - factor analysis. For documentation and subsequent work with artifacts were used 3D scanner.The result of this work is the interpretation of structures in the funeral rite of La Tene period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2012 Pdf Doxanska.pdfPlný text práce6,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doxanska_Trefny VP.pdfPosudek vedoucího práce840,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doxanska_Holodnak OP.pdfPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doxanska.pdfPrůběh obhajoby práce107,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3413

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.