Title: Vybrané aspekty pohřebního ritu milavečské kultury
Other Titles: Selected aspects of the funeral rite of Milavče culture
Authors: Vlková, Monika
Advisor: Krištuf, Petr
Referee: Chvojka, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3419
Keywords: mladší doba bronzová;milavečská kultura;pohřební ritus;mohylové pohřebiště;kultury doby popelnicových polí;Milavče u Domažlic;Západní Čechy
Keywords in different language: bronze age;culture of Milavče;burial rite;burial ground;cultures in urnfield;Milavče u Domažlic;West Bohemia
Abstract: Práce se zaměřuje na pohřební areály s doklady mohylových pohřbů milavečské kultury v západních Čechách. Jejím cílem je sledovat zvláštnosti pohřebního ritu této pravěké populace. Práce se zabývá studiem vnitřní struktury nekropolí a zejména vztahem milavečských pohřbů ke starším hrobům z období střední doby bronzové v rámci vybraných pohřebních areálů. Pozornost je věnována také otázkám, týkajících se struktury společnosti v mladší době bronzové a jejím odrazu ve struktuře mohylových pohřebišť na základě prostorového uspořádání, velikosti, konstrukci a pohřební výbavy mohyl.
Abstract in different language: The dissertation focuses on the burial grounds with the evidence of mound funerals of Milavče culture in Western Bohemia. Its object is to follow the specific funeral rite of this prehistoric population. It deals with the internal study of the necropolis, particulary with the relationship of Milavče funerals to the older tombs from the Middle Bronze Age in the selected areas. The attention is also paid to issues concerning the structure of society in the Middle Bronze Age and its reflection in the structure of the mound burial grounds based on configuration, size, construction and burial mound equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Monika_Vlkova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Vlkova_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce92,86 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova_Chvojka OP.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Vlkova.pdfPrůběh obhajoby práce120,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.