Název: Vybrané aspekty pohřebního ritu milavečské kultury
Další názvy: Selected aspects of the funeral rite of Milavče culture
Autoři: Vlková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Krištuf, Petr
Oponent: Chvojka, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3419
Klíčová slova: mladší doba bronzová;milavečská kultura;pohřební ritus;mohylové pohřebiště;kultury doby popelnicových polí;Milavče u Domažlic;Západní Čechy
Klíčová slova v dalším jazyce: bronze age;culture of Milavče;burial rite;burial ground;cultures in urnfield;Milavče u Domažlic;West Bohemia
Abstrakt: Práce se zaměřuje na pohřební areály s doklady mohylových pohřbů milavečské kultury v západních Čechách. Jejím cílem je sledovat zvláštnosti pohřebního ritu této pravěké populace. Práce se zabývá studiem vnitřní struktury nekropolí a zejména vztahem milavečských pohřbů ke starším hrobům z období střední doby bronzové v rámci vybraných pohřebních areálů. Pozornost je věnována také otázkám, týkajících se struktury společnosti v mladší době bronzové a jejím odrazu ve struktuře mohylových pohřebišť na základě prostorového uspořádání, velikosti, konstrukci a pohřební výbavy mohyl.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation focuses on the burial grounds with the evidence of mound funerals of Milavče culture in Western Bohemia. Its object is to follow the specific funeral rite of this prehistoric population. It deals with the internal study of the necropolis, particulary with the relationship of Milavče funerals to the older tombs from the Middle Bronze Age in the selected areas. The attention is also paid to issues concerning the structure of society in the Middle Bronze Age and its reflection in the structure of the mound burial grounds based on configuration, size, construction and burial mound equipment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Monika_Vlkova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce92,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova_Chvojka OP.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova.pdfPrůběh obhajoby práce120,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.