Title: „Lhostejná demokracie“ a neliberální politika
Authors: Hofmannová, Helena
Řepa, Karel
Citation: Právnické listy. 2018, č. 1, s. 3-11.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34562
ISSN: 2533-736X
Keywords: krize liberální demokracie;identitární politika;lidská důstojnost
Keywords in different language: crisis of liberal democracy;identity politics;human dignity
Abstract: Článek je příspěvkem k široké diskusi o krizi liberální demokracie. Jako východisko úvah pojímá lidskou důstojnost a její roli v soudobém politickém a právním diskursu. Právě oslabování role lidské důstojnosti v těchto sférách lze identifikovat jako jeden z průvodních jevů krize liberální demokracie. Za účelem kritické analýzy krize samotné nabízí článek vlastní sémantický model liberální demokracie, jehož užitím se snaží analyzovat některé z problematických otázek vyvstávajících v současné krizi, tj. zejména teoretickou otázku vztahu mezi liberálním a demokratickým politickým a ústavním uspořádáním či reálný problém nárůstu identitárních politik a antisystémových stran.
Abstract in different language: The article is a contribution to broad discussions concerning the crisis of liberal democracy. The starting point of the article is human dignity and its role in recent political and legal discourse. The weakening of the concept of human dignity in both spheres can be identified as one of the accompanying phenomenon of the crisis of liberal democracy. To provide a critical analysis of the crisis itself the article develops a semantic model of liberal democracy and by its use it tries to analyze some of the problematic aspects of the crisis, e.g. the theoretical problem of the relationship between liberal and democratic political and constitutional arrangement or the serious issue of the rise of identity politics and anti-system political parties.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_18_1.pdfPlný text218,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.