Title: Frances Hodgson Burnett: Malá princezna. Srovnání anglického originálu s německým překladem a vytvoření českého překladu textu
Other Titles: Frances Hodgson Burnett: A Little Princess. Comparison of the original English text with its German translation and creation of the Czech translation of the text
Authors: Hollá, Pavlína
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Pekárová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3457
Keywords: adaptace;amplifikace;ekvivalence;explicitace;Frances Hodgson Burnett;jazykové prostředky;kalk;kompetence ideálního překladatele;Malá princezna;modulace;překladatelské postupy;překlad mezijazykový;substituce;teorie překládání;transkripce;transliterace;transpozice
Keywords in different language: adaptation;amplification;equivalence;explicitation;Frances Hodgson Burnett;language means;calque;competence of an ideal translator;Little princess;modulation;translation procedures;interlingual translation;substitution;theory of translation;transcription;transliteration;transposition
Abstract: Bakalářská práce se nazývá: Frances Hodgson Burnett: Malá princezna. Srovnání anglického originálu s německým překladem a vytvoření českého překladu textu. Cílem této práce je porovnání vybraných kapitol anglického originálu s jejich německým překladem a vytvoření návrhu českého překladu textu. Na začátku této práce byla zhotovena teoretická část zabývající se osobou překladatele, metodikou překladu a překladatelskými postupy. Z knihy Malá princezna byly vybrány tři kapitoly, a to kapitola pátá (Becky), kapitola sedmá (Znovu diamantové doly) a kapitola sedmnáctá ("To je to dítě!"). Tyto tři kapitoly byly nejprve přeloženy do českého jazyka a poté byl k tomuto překladu na základě teoretické části vypracován komentář. Následovalo porovnání těchto kapitol s jejich oficiálním německým překladem, při kterém bylo zjištěno, že německá verze je pro cílového čtenáře srozumitelnější a celkově vhodnější. Závěr práce tvoří dva trojjazyčné glosáře, z nichž jeden se zaměřuje na slovní zásobu spojenou s tehdejší módou a stylem oblékáním a ten druhý na obecnější termíny z textů.
Abstract in different language: The name of this Bachelor thesis is: Frances Hodgson Burnett: A Little Princess. Comparison of the original English text with its German translation and creation of the Czech translation of the text. The aim of this thesis is the comparison of chosen chapters from the English original with their German translation and the creation of the Czech translation of the text. The theoretical part dealing with the person of translator, methodology of translation and translation procedures was created at the beginning of this thesis. Three chapters were chosen from the book A Little Princess, namely Chapter Five (Becky), Chapter Seven (Diamond Mines Again) and Chapter Seventeen (?It is The Child!?). These three chapters were translated into Czech at first, thereafter the commentary to this translation was drawn up on the basis of the theoretical part. Then the comparison of these chapters with their official German translation followed. During this comparison it was found out, that the German version is more comprehensible and in general more suitable for the target reader. The end of the thesis is created by two trilingual glossaries. One of them concentrates on vocabulary connected with the then fashion and the style of clothing, and the other one with more general terms from both texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlina Holla - Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce56,77 MBAdobe PDFView/Open
File0018.PDFPosudek vedoucího práce475,68 kBAdobe PDFView/Open
File0019.PDFPosudek oponenta práce423,09 kBAdobe PDFView/Open
File0020.PDFPrůběh obhajoby práce240,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.