Title: Linguodidaktische Effizienz der Studienaufenthalte in deutschsprachigen Ländern
Other Titles: Linguodidactic Efficiency of Residency in the German-speaking Countries
Authors: Kožinová, Olga
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3458
Keywords: studijní pobyty;Erasmus;proces učení;učení jazyků;jazyková kompetence;komunikační situace;jazykový přínos;sociální integrace;evropská identita
Keywords in different language: residencies;Erasmus;learning process;learning languages;language competence;communication situation;linguodidactic efficiency;social integration;european identity
Abstract: Tato práce se zabývá jazykovým přínosem studijních pobytů v německých zemích. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je podán přehled studijních pobytů a jiných možností jazykového vzdělávání. Dále je popsán proces učení se jazyku v průběhu pobytu. K ucelení tématu jsou popsány další aspekty týkající se studijních pobytů, včetně jejich přínosů a také evropské identity.Praktická část se zabývá analýzou dotazníků, ve kterých je jazykový přínos potvrzen.
Abstract in different language: This thesis deals with the linguodidactic efficiency of residencies in the German-speaking countries. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there is an overview of the residencies and other ways of language learning. Further the process of learning the language during the stay is described. To complete the theme other aspects of the residencies including their benefits, and European identity are described. The practical part deals with the analysis of questionnaires in which the language efficiency is confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Olga Kolouchova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
File0027.PDFPosudek vedoucího práce395,12 kBAdobe PDFView/Open
File0028.PDFPosudek oponenta práce450,14 kBAdobe PDFView/Open
File0029.PDFPrůběh obhajoby práce295,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.