Název: Die Spuren deutscher Bauern in Malý Malahov / Klein Mallowa und in der Umgebung
Další názvy: The traits of the german farmers in Malý Malahov and in the neighbourhood
Autoři: Nováková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3463
Klíčová slova: vesnice;život na vesnici;Sudety;Malý Malahov;Puclice;Doubrava;odsun;osidlování;socializace
Klíčová slova v dalším jazyce: village;life in village;Sudetenland;Klein-Mallowa;Putzlitz;Dobrowa;war;transfer;colonisation;sozialisation
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za úkol popsat život na vesnici, konkrétně v Puclicích, Malém Malahově a Doubravě, v průběhu času a v důležitých momentech jejich existence. Práce popisuje historii vesnic a její vliv na jednotlivé sféry každodenního života - např. školství, víru, architekturu, jazyk nebo tradice.Představuje obraz vesnic v Čechách blízko německých hranic.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis describes the living in a village, particularly in Puclice, Malý Malahov and Doubrava, along the important moments its existence. The Bachelor thesis describes the history of the villages and its impact on the spheres of everyday life - education, religion, architecture, language or traditions. It presents the image of the villages in the Czech Republic near the German borders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Klein-Mallowa.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0012.PDFPosudek vedoucího práce523,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0013.PDFPosudek oponenta práce660,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0014.PDFPrůběh obhajoby práce216,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.