Title: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Other Titles: Analysis of business development in times of economic crisis
Authors: Nováková, Eva
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3579
Keywords: hospodářská krize;finanční analýza;zlepšení;strategický management
Keywords in different language: economic crisis;financial analysis;improvement;strategic management
Abstract: Práce se zabývá analýzou vývoje společnosti CROY v době současné hospodářské krize. Hlavní činností firmy je prodej a servis speciální těžké techniky. První část práce popisuje příčiny vzniku ekonomické krize, její etapy a dopady. V další kapitole autorka charakterizuje vybraný podnik, jeho historii, současnost, marketing a konkurenty. Finanční výkonnost podniku je hodnocena pomocí finanční analýzy, která se zaměřuje na roky před krizí a krizová léta. Hlavním cílem práce bylo navrhnout zlepšujících opatření, která pomohou podniku bojovat proti krizi. Závěrem práce je finanční plán, který vychází z analýz okolí a strategie firmy.
Abstract in different language: This thesis analyzes the development of CROY company in times of economic crisis. The core business of this company is the sale and service of special heavy vehicles. The first part describes the causes of economic crisis, its phazes and its effects on business. In the next chapter the author describes the chosen company, its history, present, marketing and its competitors. Financial performance is evaluated using financial analysis, which is focused on the years before the crisis and crisis years. The main aim of this work was to propose improve measures to help this company to confront the crisis. The conclusion is the financial plan based on analysis of surrounding and corporate strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
novakova_e_dp.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Novakova pv.pdfPosudek vedoucího práce675,69 kBAdobe PDFView/Open
Novakova po.pdfPosudek oponenta práce562,21 kBAdobe PDFView/Open
Novakova.PDFPrůběh obhajoby práce88,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.