Title: Zdravý životní styl z pohledu učňovské mládeže
Other Titles: A healthy lifestyle from the perspective of youth apprenticeship
Authors: Rýdlová, Jiřina
Advisor: Kosíková, Věra
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3611
Keywords: zdravý životní styl;mládež;studenti;zdraví;závislosti
Keywords in different language: healthy lifestyle;youth;students;health;addiction
Abstract: Obsahem této práce je postihnutí životního stylu mládeže a určení typických znaků dnešní dospívající generace. Na základě dotazníkového šetření budou zkoumány a vyhodnoceny jejich návyky, vzorce chování, preferované hodnoty a v neposlední řadě také nejtypičtější charakteristiky (vztah k hodnotám obecně, drogám, alkoholu), kterými se projevují. Získané informace budou dále rozvedeny vlastními postřehy k jednotlivým výsledkům, které závěrem porovnáme s názory odborníků. Tato práce je prací výzkumnou.
Abstract in different language: The content of this work is to capture the lifestyle of youth and to determine the typical characteristics of today's teen generation. On the basis of the survey there will be examined and evaluated thein habits, behavior patterns, preferred values and last but not least the most typical characteristics (relationship to the values generally, relationship to the drugs and alcohol) which are manifested. The obtained information will be further elaborated by own observations to the individual results that are finally compared with the views of experts. This work is the work of research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Rydlova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Rydlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,85 kBAdobe PDFView/Open
Rydlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce379,66 kBAdobe PDFView/Open
Rydlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.