Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Michal
dc.contributor.authorLoukotová, Anežka
dc.contributor.refereeSudová, Jana
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:30Z-
dc.date.available2011-05-20cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:30Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier46690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3624
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na metodiku správné redukce váhy a vysvětluje základní pojmy, které s ní souvisí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části práce popisuje problematiku obezity a snaží se nastínit závažnost tohoto onemocnění. Najdeme zde její charakteristiku, historii, příčiny a základní typy obezity. Druhá kapitola je v souvislosti s prevencí obezity věnována racionální výživě a jejímu správnému složení. Ve třetí kapitole, která se zabývá diagnostikou obezity, se práce snaží popsat základní metody při zjišťování výživového stavu jedince. Velkou část této kapitoly tvoří léčba při výskytu obezity zahrnující i dietoterapii, která je s větší důsledností popisována v následující kapitole. Pozornost je zde také zaměřena na zdravotní komplikace vznikající v důsledku nadváhy. Čtvrtá kapitola má za cíl objasnit základní informace spojené s redukčními dietami. Zabývá se jejím vymezením, správnou redukcí váhy a také uvádí hlavní zásady diet. Dále práce obsahuje rozdělení jednotlivých redukčních diet a zaobírá se nesprávně vedenými dietami. V souvislosti s nimi informuje o rizicích, které mohou následně vzniknout. Praktická část je zpracována pomocí dotazníkového šetření, na jehož základě je zjišťována informovanost vysokoškolských studentů o správné redukci váhy a také jsou zkoumány jejich dosavadní zkušenosti, které tato populace s redukčními dietami má.cs
dc.format62 s. (122 200 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobezitacs
dc.subjectredukční dietacs
dc.subjectracionální výživacs
dc.subjectredukce váhycs
dc.titleMetodika správné redukce váhycs
dc.title.alternativeCorrect method of weight reductionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the right weight loss method and explains the basic concepts related to it. The work is divided into theoretical and practical part. The first chapter describes the theoretical part of obesity problem and tries to outline the severity of the disease. We can find its characteristics, history, causes and basic types of obesity. The second chapter is related to the prevention of obesity and nutrition rational given its correct composition. In the third chapter, which deals with the diagnosis of obesity, the work tries to describe the basic methods for determining nutritional status of the person. Much of this chapter is the treatment of obesity including the diet therapy, which is more rigorous described in the following chapter. Attention is also focused on health problems resulting from overweight. The fourth chapter aims to clarify the basic information associated with reducing diets. It deals with the definition, the correct weight reduction and also sets out the main principles of diets. The work includes the distribution of the various slimming diets and deals with incorrectly listed diets. In connection with them informs about risks that may subsequently arise. The practical part is processed using a questionnaire survey. On the basis of survey is found out university students awareness about correct weight reduction and also are examined their existing experiences that this population has with reducing diets.en
dc.subject.translatedobesityen
dc.subject.translatedweight loss dieten
dc.subject.translatedrational nutritionen
dc.subject.translatedweight reductionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Loukotova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Loukotova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,87 kBAdobe PDFView/Open
Loukotova - oponent.pdfPosudek oponenta práce395,56 kBAdobe PDFView/Open
Loukotova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce74,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.