Název: Duševní zdraví zaměstnanců z pohledu firemní kultury
Další názvy: Mental health of employees from the perspective of firm culture
Autoři: Vrbová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kubíková, Kateřina
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3639
Klíčová slova: zdraví;duševní zdraví;firemní kultura;stres;pracovní stres;pracovní uspokojení
Klíčová slova v dalším jazyce: health;mental health;firm culture;stress;work-related stress;job satisfaction
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o problematicke duševního zdraví na pracovišti z pohledu firemní kultury. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zabýváme vymezením pojmů zdraví, duševní zdraví, stres, pracovní stres a pracovní uspokojení. První kapitola pojednává o zdraví, o duševním zdraví a o pracovním uspokojení. Druhá kapitola definuje stres a pracovní stres. Zabývá se také nejčastějšími zdroji pracovního stresu. Třetí kapitola definuje firemní kulturu a nabízí teoretická řešení duševních obtíží zaměstnanců. V praktické části jsme pomocí dotazníkového šetření zjišťovaly situaci ve firmě Hofmeister a navrhly konkrétní řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with problems of mental health of employees from the perspective of firm culture. This thesis is divided into two parts. In the theoretic part we deal with qualification notions of health, mental health, stress, work-related stress and job satisfaction. The first chapter deals with health, mental health and job satisfaction. The second chapter defines stress and work-related stress. It deals with the most common sources of stress at work. The third chapter defines the firm culture and offers a theoretical solution of mental difficulties of employees. In the practical part we carried out research by using questionnaires. We wanted to find out situation in firm Hofmeister and propose specific solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Michaela Vrbova.pdfPlný text práce332,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbova - oponent.pdfPosudek oponenta práce307,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrbova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3639

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.