Název: Problematika utváření vztahu mezi matkou a dítětem v raném období
Další názvy: The issue of creation of a mother-child relationship in an early stage
Autoři: Brodilová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3665
Klíčová slova: vazba;deprivace;separační úzkost;prenatální komunikace;bondind;rooming-in
Klíčová slova v dalším jazyce: bond;deprivation;separation anxiety;prenatal communication;bonding;rooming-in
Abstrakt: Tato práce se snaží přiblížit problematiku utváření vztahu mezi matkou a dítětem z pohledu jednotlivých vývojových fází dítěte až do batolecího věku. Dále se zabývá různými faktory, které ovlivňují utváření citového pouta mezi matkou a dítětem, a snaží se je roztřídit na prospěšné a škodlivé. Nakonec se věnuje důsledkům, které může mít narušená vazba mezi matkou a dítětem, na budoucí život tohoto dítěte. V praktické části jsou pomocí výzkumné dotazníkové metody analyzovány důležité momenty a podmínky, které ovlivňovaly utváření vztahu dotazovaných matek s jejich dětmi.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper aims to clarify the issue of a creation of mother-child relationship in the individual evolutionary stages of a child up to a toddler age. It also examines the factors which affect creating of emotional bond between mother and child and tries to sort them into those which are beneficial and into those which are detrimental. At the end it deals with possible consequences of a disturbed bond between mother and child on the future life of this child. The practical part is trying to capture the important moments and conditions which directly affect the creation of the relationship of questioned mothers with their children using research method of questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Brodilova.pdfPlný text práce713,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brodilova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brodilova - oponent.pdfPosudek oponenta práce248,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brodilova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce78,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.