Název: Otec u porodu
Další názvy: The father at birth
Autoři: Niklová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3670
Klíčová slova: porod;otec;těhotenství;couvade syndrom;psychologie porodu;psychoprofylaxe;rodičovská role
Klíčová slova v dalším jazyce: birth;father;pregnancy;couvade syndrom;psychology of birt;psychoprophylaxis;parency
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je přítomnost otce u porodu. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. První část se věnuje vymezení základních témat týkajících se těhotenství a porodu a psychologických specifik těchto období u mužů i žen a životní roli rodiče. Dále pak přítomnosti otce u porodu, jeho historickému pozadí, příčinám i možným dopadům na další život rodiny. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, provedený na základě rozhovorů se šesti rodičovskými páry o jejich osobních zkušenostech s porodem za přítomnosti otce. Analýza těchto rozhovorů byla provedena prostřednictvím otevřeného, axiálního a selektivního kódování. Z uvedeného výzkumu vyplynulo několik zajímavých výstupů, kterým se věnuji ve shrnutí výsledků výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: Participation of the father at birth is the major subject of this bachelor´s thesis. The thesis is divided into two main parts the theoretical one and the practical one. The first part is devoted especially to the definition of the basic topics concerning pregnancy, birth and psychological specifics of men and women in this period as well as to their role as parents. Furthermore, hisorical background of father´s participation at birth, its causes and impacts on the following life of a family are described in detail. The practical part includes particularly the qualitative research. The research was done on the basis of interviews with six parental couples who explained their own experience with father´s participation at birth. Analysis of these interviews was conducted using open, axial and selective coding. The outcomes which have emerged from the research are summarized in the final part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Niklova.Kristyna.pdfPlný text práce416,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Niklova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce433,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Niklova - oponent.pdfPosudek oponenta práce363,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Niklova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce97,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3670

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.