Title: Fenoly v experimentální práci učitelů chemie
Other Titles: Phenols in experimental work of chemistry teachers
Authors: Richtr, Václav
Nová, Kristýna
Citation: RICHTR, V., NOVÁ, K. Fenoly v experimentální práci učitelů chemie. Biológia, ekológia, chémia, 2019, roč. 23, č. 3, s. 17-21. ISSN 1338-1024.
Issue Date: 2019
Publisher: Trnavská univerzita vTrnave, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36758
ISSN: 1338-1024
Keywords: fenoly;chlorid železitý;experiment ve výuce
Keywords in different language: phenols;ferric chloride;experiment in teaching
Abstract: Fenoly tvoří významnou skupinu organických sloučenin s významnými fyzikálními a fyziologickými vlastnostmi, které limitují experimentální práci ve výuce. Přítomnost hydroxylové skupiny na aromatickém jádru ovlivňují jeho reaktivitu a umožňuje řadu reakcí již dříve využívaných v analytické chemii i ve výuce. Příspěvek se zabývá možnostmi bezrizikového experimentování s fenoly v podmínkách současné školy. Potřebné materiály čerpá z dostupné literatury současné i historické. Těžiště experimentální práce je v reakci fenolů s chloridem železitým. Tyto reakce mají své zákonitosti i význam. Jsou využitelné nejen pro důkaz případné stanovení jednotlivých fenolů, ale také pro stanovení obsahu železa ve vodách. Zanedbatelná není ani možnost stanovení látek na fenoly přeměnitelné. Příkladem toho může být stanovení sacharinu. Metoda byla vypracována před lety v souvislosti s uváděním šumivého vína pro diabetiky na trh. Může však být inspirativní pro vytváření originálních aplikací a modifikací.
Phenols constitute a major group of organic compounds with important physical and physiological characteristics that limit the experimental work in teaching. The presence of hydroxyl groups on an aromatic nucleus affect its reactivity and allows a number of reactions previously used in analytical chemistry and in teaching. The contribution deals with the possibilities of risk-free experimentation with phenols in the conditions of the current school. The necessary materials draws from the available literature, current and historical. The focus of the experimental work is in the reaction of phenols with sodium ferric oxide. These reactions have their patterns and significance. They are usable not only for evidence of any potential determination of individual phenols, but also for the determination of the content of iron in the waters. Negligible is not even the possibility of the determination of substances on the phenols convertible. An example of this can be the determination of saccharin. The method was prepared years ago in connection with the marketing of sparkling wine for diabetics on the market. However, it can be inspirational for creating original applications and modifications.
Rights: Plný text není přístupný.
© Trnavská univerzita vTrnave, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KCE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BECH_3_2019_fenoly.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD