Název: Fenoly v experimentální práci učitelů chemie
Další názvy: Phenols in experimental work of chemistry teachers
Autoři: Richtr, Václav
Nová, Kristýna
Citace zdrojového dokumentu: RICHTR, V. ., NOVÁ, K. . Fenoly v experimentální práci učitelů chemie. Biológia, ekológia, chémia, 2019, roč. 23, č. 3, s. 17-21. ISSN 1338-1024.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Trnavsk� univerzita vTrnave, Pedagogick� fakulta
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36758
ISSN: 1338-1024
Klíčová slova: fenoly;chlorid železitý;experiment ve výuce
Klíčová slova v dalším jazyce: phenols;ferric chloride;experiment in teaching
Abstrakt: Fenoly tvoří významnou skupinu organických sloučenin s významnými fyzikálními a fyziologickými vlastnostmi, které limitují experimentální práci ve výuce. Přítomnost hydroxylové skupiny na aromatickém jádru ovlivňují jeho reaktivitu a umožňuje řadu reakcí již dříve využívaných v analytické chemii i ve výuce. Příspěvek se zabývá možnostmi bezrizikového experimentování s fenoly v podmínkách současné školy. Potřebné materiály čerpá z dostupné literatury současné i historické. Těžiště experimentální práce je v reakci fenolů s chloridem železitým. Tyto reakce mají své zákonitosti i význam. Jsou využitelné nejen pro důkaz případné stanovení jednotlivých fenolů, ale také pro stanovení obsahu železa ve vodách. Zanedbatelná není ani možnost stanovení látek na fenoly přeměnitelné. Příkladem toho může být stanovení sacharinu. Metoda byla vypracována před lety v souvislosti s uváděním šumivého vína pro diabetiky na trh. Může však být inspirativní pro vytváření originálních aplikací a modifikací.
Phenols constitute a major group of organic compounds with important physical and physiological characteristics that limit the experimental work in teaching. The presence of hydroxyl groups on an aromatic nucleus affect its reactivity and allows a number of reactions previously used in analytical chemistry and in teaching. The contribution deals with the possibilities of risk-free experimentation with phenols in the conditions of the current school. The necessary materials draws from the available literature, current and historical. The focus of the experimental work is in the reaction of phenols with sodium ferric oxide. These reactions have their patterns and significance. They are usable not only for evidence of any potential determination of individual phenols, but also for the determination of the content of iron in the waters. Negligible is not even the possibility of the determination of substances on the phenols convertible. An example of this can be the determination of saccharin. The method was prepared years ago in connection with the marketing of sparkling wine for diabetics on the market. However, it can be inspirational for creating original applications and modifications.
Práva: Pln� text nen� p��stupn�.
� Trnavsk� univerzita vTrnave, Pedagogick� fakulta
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KCE)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
BECH_3_2019_fenoly.pdf1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD