Název: Zobecněné Voroneho diagramy
Další názvy: Generalized Voronoi diagrams
Autoři: Homrová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Tomiczková, Světlana
Oponent: Ježek, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3681
Klíčová slova: obecný Voroneho diagram;Voroneho diagram v L1 metrice;Voroneho diagram kružnic;Laguerre Voroneho diagram;inkrementální algoritmus;Plane sweep algoritmus;metoda rostoucích regionů
Klíčová slova v dalším jazyce: ordinary Voronoi diagram;Voronoi diagram in L1 distance;Voronoi diagram of circle;Laguerre Voronoi diagram;incremental algorithm;Plane sweep algorithm;method of growing regions
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá teorií potřebnou pro studium zobecněných Voroneho diagramů. Nejprve se zaměřuje na Obecný Voroneho diagram, pro který stručně uvede jeho definice a vlastnosti. Dále pro tento diagram popíše tři různé algoritmy, konkrétně Inkrementální algoritmus, "Plane sweep" algoritmus a Metodu rostoucích regionů. Posléze se zaměří na zobecněné Voroneho diagramy, a to na Voroneho diagram v L1 metrice, Voroneho diagram kružnic a Laguerre Voroneho diagram. Pro každý z těchto diagramů zpracuje teorii a minimálně jeden ze zmíněných algoritmů. Součástí práce je implementace Inkrementálního algoritmu pro Laguerre Voroneho diagram v programu Mathematica 7.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the theory needed for studying generalized Voronoi diagrams. At the beginning it focuses on the Ordinary Voronoi diagram and briefly introduces its definition and characteristics. After that three different algorithms for this diagram are described, specifically Incremental algorithm, ?Plane sweep? algorithm and the Method of growing regions. Then it concentrates on generalized Voronoi diagrams, which are Voronoi diaram in L1 distance, Voronoi diagram of circle and Laguerre Voronoi diagram. For each of these diagrams a theory and at least one of the algorithms are processed. One part of the thesis is the implementation of Incremental algorithm for Laguerre Voronoi diagram in software Mathematica 7.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zobecnene VD.pdfPlný text práce15,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Homrova.pdfPosudek vedoucího práce112,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Homrova.pdfPosudek oponenta práce161,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Homrova.pdfPrůběh obhajoby práce35,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.